ИЗБОРИ'2013 - ДО ТЯХ И НАКЪДЕ СЛЕД ТЯХ

Тук се реализира главната дискусионна дейност на потребителите на форума по всички важни въпроси на политиката, икономиката, обществените отношения у нас и в чужбина, както и дискусионни въпроси от дейността на Форума по преценка на управителните органи.

ИЗБОРИ'2013 - ДО ТЯХ И НАКЪДЕ СЛЕД ТЯХ

Мнениеот Любомир Вучков » 27 Мар 2013, 18:45

ВЪРТИОПАШКИТЕ ПОЧНАХА ДА СЕ ВЪРТЯТ ПРЕДИЗБОРНО

НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ КАКВО ИСКА КМЕТ-Д-Р-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ КАБА.....off ИЛИ И САМИЯТ ТОЙ НЕ ЗНАЕ?


Изображение

На пищен брифинг на СДС
http://www.sds.bg/articles/7048-varhovn ... lza-na-sds
Кабата наистово се радва: Върховният административен съд (ВАС) отменя решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно искане за промяна в представителството на коалицията от партии „Синята коалиция”!
Ръкопляскат му: Петя Ставрева - председател на ПП „Обединени земеделци", Захари Петров - Председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България" и Йордан Нихризов - председател на ПП „Българска социалдемократическа партия". Всичките тия доскоро ръкопляскаха на Иван Костов, но кой знае по чий акъл решиха да заложат на куц кон – въпросният кмет ... и т.н. ......
И защо се въртогъзят тия? Естествено – защото наближават избори и гледат да се уредят някакси!
Но явно са забравили някои неща от близката история!

Например: Каба...off забравя, че на 15.05.2012 Националният съвет на СДС отхвърли споразумението за продължаване на Синята коалиция
http://www.sds.bg/articles/6565-natsion ... koalitsiya
а пък ред СДС-партийци обявиха, че изначално „Синята коалиция” била мъртъв проект?! (да не забравяме и безспорно доказуемите факти, че някои от същите тия СДС-партийци доста добре осребряваха „мъртвеца”!)
И така – според горецитираното Пловдивско съвещание с приключване на правомощията на 41-вото Народно събрание се прекратява и съществуването на „Синята коалиция”!
Тъй че – дали изначално мъртва или споминала се с последния засега Парламент - „Синята коалиция” повече няма как да има свое представителство в състав упоменатите по-горе Петя Ставрева, Захари Петров, Йордан Нихризов и натискащият се за място сред тях самият Каба...off на мястото на Мартин Димитров.

Освен ако пред Възкресение някой не рачи да възкреси скъпия политически покойник!?
Кой?
Топката сега е в Централна избирателна комисия – на нея ВАС връща преписката за решаване на въпроса по същество!

За да не бъда голословен, прилагам тук оригиналните документи с линкове към тях:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 4096
София, 03/25/2013
http://www.sac.government.bg/court22.ns ... enDocument

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди и тринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА ДОКТОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАТЯНА ХИНОВА
КРАСИМИР КЪНЧЕВ
при секретар Илиана Илиева
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията КРАСИМИР КЪНЧЕВ
по адм. дело № 3904/2013.

Производството е по чл.197 и сл. от АПК във вр. с чл.26, ал.8 във вр. с чл.84, ал.7 от Изборния кодекс /ИК/.
Образувано е по жалба от ПП "Съюз на демократичните сили", ПП "Обединени земеделци", ПП "Радикалдемократическа партия в България" и ПП "Българска социалдемократическа партия" срещу решение № 2181-НС/20.03.2013г. на Централна избирателна комисия /ЦИК/. С него е оставено без разглеждане като недопустимо заявление с вх. № 313/18.03.2013г. с искане да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии /КП/ „Синята коалиция”, регистрирана с решение № НС-91/30.05.2009г. на ЦИК, като на мястото на Мартин Димитров Димитров като съпредставляващ коалицията бъде вписан Емил Станев Кабаиванов. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на решението. Твърди се, че заявлението с искане за промяна в представителството на коалицията от партии е подадено от легитимните представители на членовете на коалицията, поради което е допустимо. Иска се съда да го отмени и върне преписката на ЦИК за произнасяне по същество.
Ответникът - Централна избирателна комисия, редовно призована, не се явява и не взема становище по жалбата.
Върховен административен съд, четвърто отделение, като взе предвид данните по преписката, доводите в жалбата и мотивите на обжалваното решение, преценява следното:
Жалбата е допустима като подадена от надлежни страни - лицата, сезирали ЦИК с искането за вписването на промени, в срока по чл.26, ал.8 от ИК и срещу решение на ЦИК, което подлежи на оспорване.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
На първо място съдът счита, че обжалваното решение не съставлява отказ от регистрация на коалиция от партии по смисъла на чл.84, ал.7 във вр. чл.26, ал.1, т.10 от ИК. Не се касае и за отказ по чл.85, ал.4 и ал.5 от ИК - за вписване на промени в състав на коалицията от партии. Искането на заявителите в административното производство е било преценено от ЦИК като недопустимо и по него няма произнасяне по съществото на искането. Затова обжалваното решение представлява акт по чл.197 от АПК - изричен отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален административен акт. Затова настоящата жалба е по допустимостта на искането пред ЦИК, а не по същество.
От данните по делото се установява, че с решение № НС-91/30.05.2009г. ЦИК е регистрирала коалиция от партии „Синята коалиция”, образувана от ПП „Съюз на демократичните сили”, ПП „Демократи за силна България”, ПП „Обединени земеделци”, ПП „Българска социалдемократическа партия” и ПП „Радикалдемократическа партия в България” за участие в изборите за народни представители. Според решението за регистрация КП „Синята коалиция” се представлява от Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов само заедно.
На 26.02.2013г. е проведено събрание на участниците в коалицията от партии „Синята коалиция”, на което четири от участниците в коалицията – жалбоподателите в настоящото производство, са гласували за оттегляне пълномощията на единия от представляващите коалицията - Мартин Димитров Димитров, и за избирането на негово място на Емил Станев Кабаиванов, който е член на ПП „Съюз на демократичните сили” и в процедура по регистрацията му като председател и представляващ на същата. На същото събрание петият участник в коалицията - ПП „Демократи за силна България”, е гласувала против това решение и представителят на тази партия е отказал да подпише протокола от събранието.
Със заявление с вх. № 313/18.03.2013г. жалбоподателите в настоящото производство са поискали от ЦИК да впише промяна в предходното си решение от 2009г. относно представителството на КП „Синята коалиция”, като на мястото на Мартин Димитров Димитров като съпредставляващ коалицията бъде вписан Емил Станев Кабаиванов.
С обжалваното решение ЦИК е приела, че подателите на заявлението нямат качеството на представляващи КП „Синята коалиция”. Затова искането е било прието като недопустимо от ЦИК, поради което и е оставено без разглеждане.
Постановеното решение е неправилно.
Съгласно легалното определение в § 1, т.9 от ИК, коалиция от партии съставлява предизборно сдружаване на политически партии, регистрирани в ЦИК за участие в определен вид избори. А според разпоредбата на чл.50, ал.4, т.3 и т.4 ЗИНП (отм.), действала към момента на регистриране на КП „Синята коалиция”, към заявлението за регистрация в ЦИК на коалиция от партии се прилага решението за образуване на коалицията, подписано от представляващите партиите лица и образец от подписите на лицата, представляващи коалицията. Съдържанието на посочената норма е същото със сега действащата разпоредба на чл.84, ал.4, т.2 и т.3 ИК. От съдържанието на тези разпоредби може да бъде изведено, че коалицията от партии съставлява доброволно сдружаване на политически партии, за което е необходимо решението на партиите, които ще участват в коалицията за образуването на коалицията и за нейното представителство.
Следва да се посочи, че с решението за създаване на КП „Синята коалиция” от 25.05.2009г. не са били създадени специални правила за начина на извършването на промени във взетите на тази дата решения, в т. ч. и в представителството на коалицията.
В законодателството с разпоредбата на чл.85 от ИК е регламентирано единствено промени в състава на коалицията, като извън състава на коалицията не са уредени условията и реда за извършване на промени в други обстоятелства, вече вписани от ЦИК при създаването на коалицията от партии. В този случай следва да се изходи от целта на закона, който е да се даде възможност за представителство на всяка от партиите, участващи в коалицията. Съобразно това промени в представителството на коалиция от партии може да се направи или от представляващите коалицията лица, или от участниците в коалицията.
В случая подаденото заявление не може да бъде направено от представляващите само заедно коалицията Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов. От материалите по делото става ясно, че първият от тях не е член на никоя от партиите, участващи в коалицията и неговото представителство на коалицията е чисто формално. А вторият от представляващите коалицията е председател и представляващ партия, която не е била съгласно с взетото решение за промяна в представителството на коалицията. Невъзможността да бъде заявено искане за промяна във вписаните обстоятелства от представляващите коалицията лица не може да бъде отречена обаче на партиите, участващи в коалицията.
Именно това е направено със заявление с вх. № 313/18.03.2013г., подадено от четири от петте партии участващи в коалицията. Както се каза по-горе, целта на закона е да се даде възможност за представителство на всяка от партиите, участващи в коалицията. Очевидно е, че четири от петте партии, участващи в коалицията желаят промяна в лицата, които ги представляват в представителството на коалицията. Така заявеното искане за промяна не противоречи и на интересите на петата партия, тъй като същата ще продължи да има свое представителството на коалицията в лицето на председателя на партията Иван Йорданов Костов. Затова целта на закона за осигуряване представителство на коалицията за всяка от партиите, участващи в нея не може да бъде постигната с формалния подход , избран от Централната избирателна комисия при постановяване на обжалваното решение, според който несъгласието на една от партиите в коалицията да подаде заявление за вписване на промени в представителството на коалицията е достатъчно основание да не се разгледа по същество искането.
Предвид на изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че обжалваното решение противоречи на целта на закона. Искането е допустимо и следва да бъде разгледано по същество. Затова оспорваното решение следва да бъде отменено и преписката да бъде изпратена на Централна избирателна комисия за решаване по същество на искането по заявление с вх. № 313/18.03.2013г.
Водим от гореизложеното Върховният административен съд, четвърто отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ решение № 2181-НС/20.03.2013г. на Централна избирателна комисия.
ИЗПРАЩА преписката на Централна избирателна комисия за решаване по същество на искането по заявление с вх. № 313/18.03.2013г.
Определението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала,
секретар:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Нина Докторова
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Татяна Хинова
/п/ Красимир Кънчев
К.К.


Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ

№ 2181-НС
София, 20.03.2013
http://www.cik.bg/?resh=2403

ОТНОСНО: заявление от Борис Марков – временен председател на ПП „Съюз на демократичните сили“, Петя Ставрева – председател на ПП „Обединени земеделци“, Захари Петров –председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България“ и Йордан Нихризов – председател на ПП „Българска социалдемократическа партия“

Постъпило е заявление с вх. № 313 от 18.03.2013 г. от Борис Марков - временен председател на ПП „Съюз на демократичните сили", Петя Ставрева - председател на ПП „Обединени земеделци", Захари Петров - Председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България" и Йордан Нихризов - председател на ПП „Българска социалдемократическа партия", с което оглед на взетите решения от партиите в „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, се иска Централната избирателна комисия да регистрира промяна в представителството на КП „Синята коалиция", а именно: „Коалиция от партии „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК и образувана от ПП „Съюз на демократичните сили", ПП „Обединени земеделци", ПП „Радикалдемократическа партия в България", ПП „Българска социалдемократическа партия" и ПП „Демократи за силна България", се представлява от Емил Станев Кабаиванов, ЕГН ..., и Иван Йорданов Костов, ЕГН ..., само заедно.
Към заявлението са приложени: Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, решение за създаване на предизборна коалиция „Синята коалиция", протокол на заседание на „Синята коалиция" от 26.02.2013 г. и приложенията към него, удостоверение за актуално състояние на ПП „Обединени земеделци", удостоверение за актуално състояние на ПП „Българска социалдемократическа партия", удостоверение за актуално състояние на ПП „Радикалдемократическа партия в България", удостоверение за актуално състояние на ПП „Съюз на демократичните сили", декларация за образец от подпис.
Централната избирателна комисия, след като обсъди заявлението и приложените към него документи,
установи, че
по преписката не се съдържат данни подателите на заявлението да имат качество на представляващи КП „Синята коалиция" лица, поради което същото се явява недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане.
Ето защо и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо заявление с вх. № 313 от 18.03.2013 г. с искане да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Медарова
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
* Публикувано на 20.03.2013 в 21:41 часа
Брифинг на СДС
http://www.sds.bg/articles/7048-varhovn ... lza-na-sds

Върховният административен съд отмени решението на Централната избирателна комисия, която определи като недопустимо за разглеждане заявлението на 4 партии - Съюзът на демократичните сили, Обединени земеделци, Радикалдемократическата партия в България и Социалдемократическата партия, за разпределение на съставите на РИК и СИК в страната.
„Решението на ВАС задължава ЦИК да се произнесе по същество по нашето искане за участие в районните и секционните комисии. След решението на ВАС утре партиите от Съюза на демократичните сили внасяме пред областните управители нашето искане представители на СДС да участват в преговорите за съставяне на Районните избирателни комисии”, каза на пресконференция председателят на СДС Емил Кабаиванов. Той отбеляза, че на предишните избори Синята коалиция е имала 280 хиляди гласа и те не принадлежат само на една от 5-те партии от коалицията, а са на всички. Затова след като ЦИК се произнесе по същество по нашето искане, в което вярваме, ще имаме справедлива квота в РИК и СИК на всички партии от коалицията”, подчерта синият лидер.
По-рано днес лидерите на четирите партии – Емил Кабаиванов, Петя Ставрева, Захари Петров и Йордан Нихризов присъстваха на делото във ВАС по жалбата, внесена от тях.
„След днешното решение на ВАС въпросът според нас е един: Дали имаме Централна избирателна комисия, в която моралът е водеща ценност, или имаме ЦИК, която защитава политическото статукво” коментира решението на съда д-р Кабаиванов.Националният съвет на СДС отхвърли споразумението за продължаване на Синята коалиция
15.05.2012
http://www.sds.bg/articles/6565-natsion ... koalitsiya

Националният съвет на СДС отхвърли предложеното споразумение за препотвърждаване на Синята коалиция за парламентарните избори през следващата година. Решението бе взето с 38 гласа – за споразумението; 49 – против и 5 въздържали се. След заседанието синият лидер Мартин Димитров подаде оставка. С 55 гласа – против; 28-за и 10 въздържали се бе прекратен и мандата на преговорния екип

Според устава на партията до три седмици трябва да стане ясно името на временно изпълняващия длъжността председател на СДС, който трябва да бъде избран между членовете на Националния изпълнителен съвет. В срок от три месеца след подадената оставка в СДС трябва да бъдат проведени вътрешни избори за нов председател, като право на глас имат всички членове на партията, които са плащали редовно членския си внос.
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: ИЗБОРИ'2013 - ДО ТЯХ И НАКЪДЕ СЛЕД ТЯХ

Мнениеот Любомир Вучков » 10 Апр 2013, 16:45

Втора част:
ОЩЕ ЗА ПРЕДИЗБОРНОТО ВРЪТКАНЕ НА ВЪРТИОПАШКИТЕ
МАСКИТЕ ПАДАТ!
http://www.facebook.com/notes/%D0%BB%D1 ... 2244264087

Публикувано във ФорумАт-БГ на 31.03.2013 г.
http://www.forumat-bg.com/politika/2362 ... iopashkite

ЗАБЕЛЕЖКА: Не намерих смелост да напиша и трета част - за нашенските предизборни въртиопашки!
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: ИЗБОРИ'2013 - ДО ТЯХ И НАКЪДЕ СЛЕД ТЯХ

Мнениеот Любомир Вучков » 10 Апр 2013, 16:48

Предизборна програма

Можете да свалите проектопрограмата от линка
http://dsb.bg/uploads/files/new%20program1.doc
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България


Re: ИЗБОРИ'2013 - ДО ТЯХ И НАКЪДЕ СЛЕД ТЯХ

Мнениеот Любомир Вучков » 14 Апр 2013, 11:30

Откриване на предизборната кампания – 12.04.13
http://tv.dsb.bg/#/video/2013/04/12/578
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: ИЗБОРИ'2013 - ДО ТЯХ И НАКЪДЕ СЛЕД ТЯХ

Мнениеот Николина Манчева » 14 Апр 2013, 13:43

;)

Открито писмо до президента

Дата:
Неделя 14 Април, 2013 12:00:12ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМОткрито писмо до президента на Република България г-н Росен ПлевнелиевУважаеми г-н президент,Обещахте честни избори.

Полицейските блокади в Пазарджик и Пловдив, показването пред избирателите на сила и власт демонстрират, че кампанията не е равнопоставена. С това, МВР от Вашия служебен кабинет пряко участва в кампанията на ГЕРБ.

Ваше задължение е да прекратите това закононарушение и да замените министъра на вътрешните работи с лице, което не изпълнява заповедите на господата Б. Борисов и Ц. Цветанов.Веселин Методиев

председател на НПЩ на коалиция ДСБ-БДФ

14 април 2013 г.

:clapping:
Николина Манчева
 
Мнения: 1410
Регистриран на: 17 Окт 2008, 22:57

Re: ИЗБОРИ'2013 - ДО ТЯХ И НАКЪДЕ СЛЕД ТЯХ

Мнениеот Николина Манчева » 14 Апр 2013, 13:46

;)

КОЙ ДИКТАТОР СИ ДАВА ВЛАСТТА

Публикувано от Ivan Bedrov на 10 апр 2013

„Мен ме обвиниха няколко негодници, че съм диктатор. Кой диктатор си дава оставката, кой диктатор си дава властта! Това, че при нас има ред и дисциплина, не значи, че има диктатура“, каза Бойко Борисов пред 14 хиляди партийни активисти на ГЕРБ, които бяха изпълнили спортната зала „Арена Армеец“.

По думите на Цветан Цветанов 800 души са работили за подготовката на този спектакъл – демонстрация на богатство, самоувереност и лош вкус. Десетки автобуси докараха от страната актива на партията, а хората бяха допускани в залата, само ако покажат билет с надпис ГЕРБ. Срещу билета си те получиха освен бляскавото шоу и знаме, балон, ключодържател, лукче с надпис ГЕРБ и карти за игра с емблемата на партията.

Картите заемат особено място в културата на тези хора. Бойко Борисов обясни преди две години честите си контакти с шефа на „Лукойл“ за региона Валентин Златев именно с игра на карти: „Вальо лъже на карти и с него не играя. Той много лъже. Той, ако има три еднакви карти от един цвят и вика: “Терца”. Има седем, вале и асо и вика “Терца”!“. А миналото лято правителственият самолет превози аматьорските отбори на Бойко Борисов и разлюбения вече лобист Емил Димитров, защото двамата играли на вързано в резиденция „Евксиноград“ и загубилият премиер трябвало да изпълни едно желание на партньора си по карти.

Церемонията в „Арена Армеец“ имаше двама участници – един водещ и един награден. Цветан Цветанов влезе в ролята на спортен коментатор и съобщаваше от трибуната кой от водачите на листи излиза на сцената, описваше пътя му до сцената, информираше с кого се здрависва и прегръща по пътя до сцената: „Ето, Деси Танева в момента приема поздравления от Станка Златева…“ Бойко Борисов получи наградата – номинация за втори премиерски мандат и аплодисментите на седящите на първия ред шефове на Европейската народна партия (ЕНП) Джоузеф Дол и Антонио Лопес, видни десни политици от европейски държави, трикратният бивш премиер на Турция Месут Йълмаз.

На пръв поглед представлението напомни на срещата на върха на ЕНП, проведена в София точно преди 12 години. На 5 април 2001 година в НДК няколко десни премиери от Европа пожелаха успех на Иван Костов два месеца преди той да изгуби изборите. Сега отново има пожелания за успех, отново има заклинания, че „само ГЕРБ може да спре бившите комунисти“, но има и една разлика – засега никоя партия не заплашва първото място на ГЕРБ на изборите.

Изключително скъпото представление напомни повече на телевизионните предавания от нощта на последната изборна победа на Владимир Путин, както и встъпването му в длъжност отново като президент преди година. Подбрана публика, ефектна режисура, големи екрани, много светлина, а двамата Първи играят така, все едно ходят върху водата. Камерите пикират от високо и прелитат ниско над публиката (устройството се нарича пантограф), кадрите на двамата лидери задължително включват и десетократно по-големия им образ върху видео стените. Ако задачата е била да се копира шоуто на Путин и Медведев, то тя беше изпълнена перфектно.

ГЕРБ е на път да остане единствената забележима партия по модела на „Единна Русия“. На пръв поглед това е следствие от обърканите послания на БСП, нищоговоренето на партията на Меглена Кунева и латино сериалите в десницата. На втори обаче се вижда милиционерският и медиен ресурс, който в последните години услужливо подпомагаше процесите в България на гражданите и в бившата Синя коалиция. Следващата стъпка на ГЕРБ е не само да акушира ментета като Яне Янев и някои от т.нар. партии на протестиращите, но и открито да започне да завзема пространството с фракции ГЕРБ – Либерали, ГЕРБ – Ляво крило, ГЕРБ – Зелени и т.н.

Като се вживееш в ролята на Путин вече можеш да говориш наистина каквото си поискаш. „Ние нямаме нито една медия, медиите са на БСП, ДПС, Атака и СКАТ“, каза Бойко Борисов. И вече няма кой да му припомни публично, че медиите са или собственост, или силно зависими от кръга около Корпоративна търговска банка, която беше щедро захранвана с държавни пари от правителството на Станишев и още повече от правителството на Борисов.

Вече обаче няма кой да го каже на глас – нито медия, нито партия. На този фон Бойко Борисов изигра картите си брилянтно – подаде оставка наужким, но Цветанов пордължава да го нарича „премиера Борисов“; хората се стреснаха от хаотичния крясък по улиците, усилен многократно от „гражданските студия“ на телевизиите; накрая избирателите си казаха, че е по-добре да има ред, макар и лош. И започнаха отново да заобичват ГЕРБ. Блъфирането в тази игра успя. Затова отговорът на въпроса на Борисов „Кой диктатор си дава оставката?“, вече е ясен – само този, който добре играе карти. А останалите сме негодници.

http://ivanbedrov.com/?p=3452
:clapping:
Николина Манчева
 
Мнения: 1410
Регистриран на: 17 Окт 2008, 22:57

Re: ИЗБОРИ'2013 - ДО ТЯХ И НАКЪДЕ СЛЕД ТЯХ

Мнениеот Николина Манчева » 14 Апр 2013, 14:30

;)

Костов: ГЕРБ направиха севернокорейско изстъпление в Арена Армеец (видео)

Автор: OFFNews Публикувана на 12 април 2013 в 20:36
ДСБ започна предизборната си кампания.Ето снимките и видеото:


http://offnews.bg/index.php/181978/kost ... eets-video
След онова севернокорейско изстъпление, на което бяхме свидетели в зала „Арена Армеец“, нашето скромно и красиво откриване на кампанията, е много ясен израз на това кои сме ние тук, в тази зала.

Това заяви лидерът на Демократи за силна България Иван Костов при откриването на предизборната кампания на коалицията “ДСБ-БДФ” в централата на партията на бул.”Витоша”18.

Под „севернокорейско изстъпление“ Костов имаше предвид неделната Национална конференция на ГЕРБ в зала „Арена Армеец“.

Управленската програма на ДСБ е под надслов „Три стъпки за по-добра България“.

Основните приоритети в нея са доходи, работа и сигурност.

От ДСБ обявиха война на мафията, бюрокрацията и монополите с обещанието, че „ще извадят МВР от бизнеса“. Според лидера на ДСБ Иван Костов основните точки в програмата предлагат решения за най-наболелите проблеми в страната – безработицата и лошия бизнес климат.

Доказали сме, че имаме решителност и компетентност да изведем България от кризата, заяви днес Костов.

Ние отказахме да сме част от политическия картел, който пази статуквото на съдебната власт – да се назначават едни-други, за да се прикриват едни-други, заяви Екатерина Михайлова.

Излизане от кризата означава работа за всеки български гражданин. Ние ще бъдем с всички тези 500 000 българи, които за кратко време ще извадят страната от кризата – с работа за България, каза водачът на листата в 3 МИР Варна – Радан Кънев.

По-рано днес ДСБ обяви водачите на листите си за предстоящите парламентарни избори.

Председателят на ДСБ Иван Костов ще се изправи в битката за гласове срещу Бойко Борисов в 16 МИР-Пловдив. Там той ще срещне и Стефан Данаилов от БСП. Костов ще води и листата в 23 МИР-София.

Ето пълния списък с водачите на “ДСБ-БДФ”:

1 МИР Благоевград – Илко Семерджиев; 2 МИР Бургас – Веселин Методиев; 3 МИР Варна – Радан Кънев; 4 МИР Велико Търново – Мавроди Калейнски; 5 МИР Видин – Момчил Станков; 6 МИР Враца – Асен Агов; 7 МИР Габрово – Борис Станимиров; 8 МИР Добрич – Евгени Чобанов; 9 МИР Кърджали – Мухарем Мехмедов; 10 МИР Кюстендил – Иван Пипонов; 11 МИР Ловеч – Калин Янакиев; 12 МИР Монтана – Росица Рачева; 13 МИР Пазарджик – Атанас Атанасов; 14 МИР Перник – Валентин Павлов; 15 МИР Плевен – Георги Караджов; 16 МИР Пловдив-град – Иван Костов; 17 МИР Пловдив-област – Георги Иванов; 18 МИР Разград – Теодор Ролев; 19 МИР Русе – Петър Москов; 20 МИР Силистра – Неделчо Жейнов; 21 МИР Сливен – Димитър Сяров; 22 МИР Смолян – Зарко Маринов; 23 МИР София-град – Иван Костов; 24 МИР София-град – Иван Иванов; 25 МИР София-град – Екатерина Михайлова; 26 МИР София-област – Веселин Запрянов; 27 МИР Стара Загора – Иван Иванов; 28 МИР Търговище – Христо Христов; 29 МИР Хасково – Деница Сачева; 30 МИР Шумен – Екатерина Михайлова; 31 МИР Ямбол – Евгени Чачев.

:clapping:
Николина Манчева
 
Мнения: 1410
Регистриран на: 17 Окт 2008, 22:57

Re: ИЗБОРИ'2013 - ДО ТЯХ И НАКЪДЕ СЛЕД ТЯХ

Мнениеот Николина Манчева » 22 Апр 2013, 15:31

;)

Иван Костов

Какво ни разказаха хората

Споделям истории, чути от хората, преодоляващи пречките на държавата и абсурдите в нашия бизнес.

http://www.facebook.com/photo.php?v=101 ... =2&theater

:clapping:
Николина Манчева
 
Мнения: 1410
Регистриран на: 17 Окт 2008, 22:57

С Иван Костов - Лице в лице

Мнениеот Любомир Вучков » 26 Апр 2013, 13:26

С Иван Костов - Лице в лице, Ариана
24.04.13


Албума ми във facebook
https://www.facebook.com/lvuchkov?ref=t ... 855&type=1

Вижте също и албума
https://www.facebook.com/lvuchkov?ref=t ... 654&type=1
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Следваща

Назад към Дискусионен клуб

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron