ДЕВЕТО НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ДСБ

Тук се оповестяват настъпили или предстоящи събития от дейността на ПП ДСБ като пресконференции на НР, интервюта, изказвания на членовете на ПГ на ДСБ в Парламента и други

ДЕВЕТО НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ДСБ

Мнениеот Любомир Вучков » 27 Юни 2012, 18:49

ПЛАТФОРМА НА ДСБ ЗА МОДЕРНА ДЕСНИЦА НА БЪЛГАРИТЕ
Проект
27 Юни, 2012
http://dsb.bg/bg/blogs/article/3291


За смисъла.
Ние виждаме смисъла в това да създаваме и оставим след себе си по-добри хора с по-добър живот в по-добър свят.
За гражданското достойнство.
Поставяме в центъра на нашата политика гражданина и неговото достойнство. За нас гражданин не е характеристика по местоживеене. Нашето модерно общество се състои от граждани. Гражданинът притежава стремеж към достоен живот, към самостоятелно удовлетворяване на своите потребности от материалните до духовните и социалните.
Стремежът към достоен живот поражда гражданските добродетели:
- на трудолюбието и грижата за семейството и общността;
- на категоричното отстояване на човешките права и свободи;
- на спазване на закона и коректното изпълнение на гражданските задължения;
- на уважението и търпимостта към останалите.
Гражданите не са поданици, не са публика на политически спектакъл, не са членове на социалистическо общество. Ние сме против комунизма и всеки тоталитарен режим, защото отнемат гражданската същност на хората.
Гражданското достойнство и добродетелите са основа за добрите човешки взаимоотношения, за взаимното уважение и зачитането на личното пространство, за спазването на общественото приличие. Те ни насърчават за полезни дела.
За благосъстоянието.
Нарастването на благоденствието е най-сигурният начин да се насърчи гражданската добродетел и да се уважава личното достойнство. То е важната предпоставка за по-добро качество на живота, за повече време за семейството и за лично развитие.
Повишаването на благосъстоянието на всички е безспорния общ интерес. За нас това се постига единствено чрез бързо икономическо развитие.
Само силно развитата икономика, в ръцете на добродетелни граждани, създава по-добър свят и дава решения на неговите все по-трудни проблеми.
За собствеността.
Икономическото развитие е полезно само при натрупване на собственост, защото тя е основата за нарастване на богатството на семейството и за проява на инициатива. Затова ние сме за неприкосновеност и държавна защита на собствеността. Собствеността е неприкосновена само тогава, когато е гарантирано правото на собственика да се разпорежда със своето, да го стопанисва и ползва благата му.
За конкуренцията.
Пазарното стопанство е най-добрата икономическа среда за натрупване на частна собственост, като условие за благополучие и гарант за човешката свобода. Икономическо развитие има само в условията на свободна конкуренция, между производителите за пазарите, между хората за по-добрите работни места, между училищата и университетите за обещаващите ученици и студенти, между учените и инженерите са нови технологии и открития.
Ние сме за насърчаване на конкуренцията, която мотивира всички за повече и по-качествен труд и творчество, която доставя на пазара по-качествена стока, на по-достъпна цена, която насърчава инициативните да се поемат риск и която мотивира волята на хората да се реализират своите програма. Защото така се стимулира икономическото развитие.
Ние сме категорично срещу злоупотребата с господстващо положение на пазара. Тази злоупотреба унищожава работни места, изпразва семейните бюджети и лишава от перспектива инициативните и предприемчиви хора.
За държавата.
Ние не вярваме, че хората са само добри или само лоши. Затова виждаме ролята на държавата в това да насърчава добрите и да обуздава лошите страни в човешката природа и в обществото. Най-вече да създава закони, които да поощряват хората сами да се грижат за себе си. Ние имаме трагичен опит и знаем, че ако поискаме от държавата да прави всичко за нас, тя може да го прави само като ни отнеме всичко.
Политическата власт в държавата трябва да бъде ограничена в конкретни функции, възложени и по всеобщо съгласие. Тя трябва да осигурява условия за човешката дейност, а не да предписва нейното съдържание. Да издига стълбата на възможностите и да поддържа социалните мрежи под нея.
В държавата съществува естествена йерархия и лидерство, които са необходими. Ние сме за разделение и взаимен контрол между държавните власти; срещу каквато и да е форма на кон

центрация на неограничена власт в едни ръце или в една институция.
В обществото има естествени различия и социално неравенство. Самите различия и неравенството насърчават хората и фирмите да бъдат по-добри земеделци, търговци и производители; новатори и професионалисти, защото личното благосъстояние на всеки зависи от него самия, от неговия труд и творчество. Затова сме срещу уравниловката. Тя унищожава стимулите за труд и напредък.
Никога няма да приемем мафията да заграби нашата държава.
За сигурността.
Хората се превръщат от поданици в граждани, когато сами поемат от владетелите грижата за сигурността на семействата и на собствеността си. Оттук първи и основен дълг на демократичната държава е защита на хората и тяхната собственост.
Справедливостта се постига с ред и законност. Те предхождат свободата; няма свобода там, където няма справедливост.
Сигурността е „условие без което не може“, за да расте благосъстоянието. То се увеличава само, когато на хората са гарантирани възможностите да се ползват от своя труд и собственост, само когато на семейството е гарантирана възможността да увеличава и наследява благата, създадени от неговите членове.
Ние не допускаме замяна на нашата гражданска сигурност с полицейщина, с властови произвол, с репресиите на тоталитарния режим или с протекцията на мафиотския бос.
За да гарантират сигурността си гражданите приемат доброволно ограничения на своите свободи. Всеки път в зависимост от конкретните условия между тяхната сигурност и тяхната свобода има конкретен баланс.
Ние сме за този разумен баланс като не сме съгласни да се жертва нито абсолютно задължителната сигурност, нито крайно необходимата свобода.
За справедливостта.
Справедливостта е във върховенството на закона.
Съдебната система дължи справедливост на всеки гражданин, на всяко лице, включително на държавните и местни институции, по всеки конкретен спорен казус.
Съдът трябва да осъжда единствено по закон и да третира всички лица по еднакъв начин. Категорично против сме законът да бъде различен в зависимост от това за кого се прилага.
Ние знаем, че законите не са докрай справедливи. У нас законите често са направени така, че да обслужват отделни лица, фирми и моментни управляващи. Затова настояваме да се упражнява правото на гражданите да участват в процеса на изготвяне и приемане на законите. Това е важна пречка срещу лобизма при тяхното създаване.
Законът трябва да бъде еднакъв за всички. Да не прави изключения за отделни случаи и лица освен когато има широко съгласие да се дадат специални преимущества за определени дейности, важни за гражданите, обществото и държавата.
За свободата.
Никой, включително и държавата, не може да замести творчеството и предприемчивостта на хората. Държавата е длъжна да гарантира свободата на инициативните и предприемчивите, на работливите и упоритите да постигат икономическо развитие.
Свободата се гарантира когато държавата равно поставена с гражданите и фирмите в икономическата и административна дейност. Държавата трябва да има точно толкова права в търговските и административни спорове колкото гражданите и фирмите.
За нас свободата отключва въображението и творчеството; създава предпоставки за експериментиране и натрупване личен и социален опит; дава възможност да се вземат самостоятелни решения и да се извлича поука от тяхната реализация.
Свободата ни дарява възможността да изберем своя път в живота, да рискуваме и носим отговорността за своя избор, да бъдем господари на своя живот.
За балансите.
Всички изостанали в своето икономическо развитие страни възлагат на своите държави специални функции за догонване на развитите. В изпълнение на тази функция държавата създава допълнителни стимули и облекчения за инициативността и предприемчивостта.
Държавата е длъжна да брани свободната пазарна конкуренция, защото тя е основен двигател за икономически растеж. Държавата е задължена да не допуска злоупотреба с господстващо положение на пазарите, защото единствената власт, която може да се противопостави успешно на властта на монополите е държавната.
Държавата налага ограничения за да защити стабилността на националната валута и събира данъци за да финансира възложените и по закон дейности. Всяко отнемане на доходи от хората и фирмите ги лишава от възможности за икономическо развитие. Ние сме за това държавата да събира толкова данъци, колкото средства са и необходими да изпълнява като разумен и добър стопанин своите функции. Всеки пропилян лев от държавата е загуба на енергия за растеж на общото благосъстояние.
Всички намеси на държавата в икономическото развитие трябва да стават в рамките на разумен баланс със свободата на гражданите и фирмите, за да има простор тяхното творчество и инициативност. Дори незначителното нарушаване на този баланс по посока на държавата е в състояние да спре икономическото развитие.
За солидарността.
Една от най–методично насажданите заблуди в тоталитарния режим бе, че за обществото отделният човек не е важен. Ние образуваме едно общество и това на първо място означава, че следва да сме солидарни помежду си. Ние ценим всеки човек и затова сме готови да си помагаме взаимно. Плащаме данъци и осигуровки:
- за да гарантираме образование, здравеопазване и достойни старини на всеки;
- за да предпазим социално слабите, техните деца и родители от нищета;
- за да не допуснем младите да бъдат осакатени и превърнати в престъпници.
Ние сме за общество, в което хората държат един за друг, работодателите се грижат за работниците, а последните са готови да споделят трудностите на своите фирми; към което граждани чувстват принадлежност и си помагат като българи навсякъде по света.
Ние се противопоставяме на всяко нарушаване на правата и свободите на другите.
За самоуправлението.
Всеки здрав и правоспособен гражданин носи отговорност за себе си и за своето семейство. Тази отговорност е неотменима основа на неговото достойнство. Ние не искаме личните и семейните ни проблеми да ги решават други около нас, най-малко държавата. Семейството е незаменимо в грижата за децата и възрастните и трябва да бъде защитено, за да го прави самостоятелно.
Ние сме за това всеки проблем да се решава на мястото, където възниква, от хората и властите, които засяга. Затова вярваме в способността на местното самоуправление да носи отговорността да решава всички свои въпроси и искаме то да има необходимите правомощия за това.
Ние сме убедени, че:
- всяко отнемане на правото и задължението на хората да решават своите проблеми ги поставя в унизително положение и пречи на тяхното развитие;
- всяко отнемане на правомощия от местната власт води до вредно разрастване на държавата;
- всяко отнемане на суверенното право на нашата страна да решава своите проблеми така както преценява и със средствата, които счита за допустими, е недопустимо и води до раздуване на безпомощна, скъпо струваща и безотговорна европейска бюрокрация.
Ние сме за това ресурсите и средствата за решаване на проблемите да бъдат разпределени между властите така, че да се реализира ефективно самоуправление.
Една проблем е грижа на всички граждани и на институциите на всички равнища – да съхраним природата за идните поколения. И всеки от нас, всяка власт трябва да го решава в рамките на своите възможности.
За патриотизма.
Патриотизмът не е национален идеал, а конкретни национални ценности и интереси. Ние сме патриоти, защото сме готови да ги защитаваме, като принадлежащи на националната ни общност.
Патриотизмът ни не е национализъм, защото не е агресия, не е стремеж за превъзходство над други хора и държави, над други етноси и вероизповедания.
Точно, защото сме патриоти и не сме националисти, желаем мир и стабилност, развитие и благоденствие на своите съседи.
Патриоти сме и затова, защото сме готови да бъдем нетърпими с тези, които са нетолерантни към България.
За равенството.
Всички хора са равни пред закона. Това е част от справедливостта. Институциите на властта са длъжни да се поставят наравно с всеки гражданин, фирма и неправителствена организация в пространството на тяхното действие и на защитените им от закона права.
Държавата трябва да има еднакво отношение към всички лица. Ние сме срещу каквито и да е привилегии, на който и да било. Но уважаваме авторитета на изявените и допринесли много за страната български граждани.
Макар по природа различни, всички деца трябва да имат равни възможности за образование, здравеопазване, развитие и спорт.
Ние сме за равни права на всички българи, независимо от техния етнически произход и вероизповедание. Затова сме твърдо срещу всяка форма на ксенофобия, на етническа или религиозна нетърпимост.
Ние сме срещу това, равенството да се налага със сила и уравниловка в собствеността и благосъстоянието, защото това унищожава мотора за нашето общо развитие.
За промените.
Макар да уважаваме и да се осланяме на предците си, и да следваме обичаите и традициите си, ние приемаме необходимостта от промени.
Промените идват не от човешката ни природа, а от света около нас. Живеем в свят на бурно развиващи се технологии и телекомуникации, които на свой ред променят условията за всяка човешка дейност.
Ние сме за това политическите институции да следват и дори когато е необходимо, да изпреварват и прокарват предпоставките за нови икономически и социални решения.
Ние не сме срещу глобализацията. Приемаме я за обективна даденост. Тя не зависи от решенията или действията, на която и да е създадена от човека институция. Глобализацията диктува необходимост от промени. Тя отваря нови пътищата и трансформира движението и приложението на стоки и услуги, на капитала и на специалистите, на инвестициите и парите. Задава миграциите на човечеството. Можем и трябва да извлечем полза от промените, а не да се изживяваме като техни жертви.
България е част от НАТО. Ние гарантираме най-важното за нас, отбраната на страната си чрез неговата колективна система за сигурност. Интегрираме се все повече в Европейския съюз. Това са нови реалности. Те променят обществото ни и ние трябва да пресрещнем готови тази промяна.
Затова ние сме за необходимите реформи. Реформите ни правят творци, а не жертви на променящия се свят.
За приличието.
Моралът е лично достояние. Представата за морал на хората е различна в зависимост от тяхното възпитание, традиции, вярвания и представи. За едни алчността е добро, за други е зло; едни са убедени, че могат да правят всичко с живота си, защото Бог ти обича, за други Бог е строгия съдник на делата им. Не е задължително човек да следва някаква религия за да бъде добър, както религиозността на друг не е гаранция за праведноста и честотата му.
Ние живеем в светска държава и е редно това, което е законно.
Затова на никой не признаваме ролята на морален съдник. Още повече, че съвременните форми и методи за обогатяване от власт, не са описани като неморални и дори като незаконни.
Така, че е възможно и за съжаление у нас често се случва, тези, които изкористяват политическата си позиция, да четат морал на другите.
Но има обща представа за приличие, на която ние сме наследници и която следваме. Ние държим на почтеността във всички човешки дела, включително и в политическите.
За нас използването на публични позиции за лично и семейно обогатяване, включително когато за това се използват вратички във властта или се нагажда закона, е порочно и затова недопустимо.
За нас самите.
Обществото е резултат от бавно и постепенно историческо развитие. Ние ценим историята и черпим поуки от нея. Уважаваме обичаите, традициите и институциите, защото въплъщават скритата мъдрост на опита.
Историята ни кара да бъдем благоразумни скептици спрямо всякакви абстрактни политически принципи и философски доктрини. За здравия разум няма сигурно рационално познание за обществото. Защото хората и тяхното общество са безкрайно сложни и непредсказуеми.
Нашата собствена история ни предупреждава, че човешкият разум не е всесилен, че утопичното мислене и социалното инженерство са не само погрешни и опасни. Те са в състояние да разбият живота на поколения. Ние сме преживели един зловещ комунистически експеримент и няма да допуснем друг подобен.
От друга страна за нас свободата не е върховна ценност, защото като всяко човешко състояние и дейност, дава възможност да се злоупотребява с нея. Ние сме свидетели, как в собствената ни страна свобода без ред създаде олигархията и мафията.
Наша върховна ценност е да градим по-добър свят и по-добър живот за хората.

Вижте също и
Пресконференция на ДСБ-София- 27 Юни, 2012
Да осветлим управлението на София
ДСБ-София започва кампания срещу управлението на закрити врати, налагано от ГЕРБ и Фандъкова

http://tv.dsb.bg/#/video/2012/06/27/337
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Проект за ПРОМЕНИ В УСТАВА

Мнениеот Любомир Вучков » 28 Юни 2012, 14:47

Проект!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ПАРТИЯ "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
http://dsb.bg/bg/blogs/article/3293

1. В чл. 10 се добавя т.10 – Главен секретар.
2. В чл. 16 ал.2, след думите „измежду членовете си“ се добавя „и народните представители от партията“.
3. В чл. 16 ал.2, се добавя ново изречение последно, както следва: „Отговорниците по настоящата алинея отговарят за многомандатни избирателни райони, групирани в географски район за планиране, като има отделен отговорник за трите избирателни района на област София-град“.
4. Чл. 18, т.5 се изменя, както следва: „Избира Главен секретар.“
5.Чл. 19А ал.4, се изменя, както следва: „(4) На събранието присъства и главният секретар и отговорникът за избирателния район по чл. 16 ал.2 от настоящия устав. Ако не е член на организация от съответния район, той има право на съвещателен глас.“
6. В чл. 19Д се създава нова ал.4, ал.5 и ал.6, както следва:
„(4) В Пловдив, Регионалният съвет се състои от Председателството на общината в състава по чл. 36 ал.2, а избраният председател на община с районно деление е и Регионален координатор на избирателния район.
(5) В София Председателството на общината, в състава по чл. 36 ал.2 от устава, заедно с регионалните координатори на избирателните райони, определя позициите на партията по въпроси от местната политика, засягащи и трите избирателни района на територията на Столична община. Председателят на организацията, в този случай, има правата и на регионален координатор, както и правото да определя кои въпроси са от компетенциите на съвета по настоящата алинея.“
7. Приема се нов чл. 19 „З“, със следния текст:
„ Чл. 19З Главен секретар.
(1) Главният секретар отговаря, съвместно с отговорниците по чл. 16 ал.2, за организационното развитие на партията.
(2) Главният секретар участва в Регионални събрания с право на съвещателен глас, предлага на НР свикване на регионални събрания, подпомага Регионалните съвети при осъществяване на функциите им, планира и провежда събрания по чл. 19Е и чл. 21 и извършва текуща оценка на състоянието на партийните структури.
(3) Главният секретар осъществява общо ръководство на администрацията на партията и пряко ръководство на организационния отдел.
(4) Главният секретар е и заместник-председател на Националния изборен щаб.
(5) Главният секретар се избира от Националното ръководство, което одобрява и длъжностната му характеристика и може да му възлага конкретни задачи и делегира права с нарочно решение.
(6) Главният секретар участва в заседанията на Националното ръководство с право на глас.
(7) Главният секретар е делегат по право на Националното събрание на партията. “
8. В чл. 21, след думите „в поне една местна медия“ се добавя „или на официалната интернет страница на партията – http://www.dsb.bg”.
9. В член 25 се добавят нова алинея 5 и 6, както следва:
„(5) В случаите по предходната алинея, ако общинското/районно ръководство не свика събрание, то се свиква от Националното ръководство по реда на член 21 от Устава“
„(6) В случай, че Председателят трайно не изпълнява функциите си в продължение на 6 месеца, въпросът се отнася до Националния вътрешнопартиен арбитраж от отговорника по чл. 16 ал.2 от Устава, Главния секретар или регионалния координатор. Националният вътрешнопартиен арбитраж прекратява мандата на Председателя и ръководството с аргументирано решение, след като се увери в неизпълнението на функциите, като възлага на Националното ръководство да свика събрание по реда на чл. 21 от Устава.“
10. В член 26 ал.1 се добавя нова т.5, както следва:
„т.5 прекратява предсрочно мандата на Председателя и ръководството на общинска/районна организация в случаите и по процедурата по чл. 25 ал.6 от Устава“.
11. В чл. 30, думите „състав от 7 члена“, се изменят на „в състав 5 до 7 члена“.
12. В чл. 35 ал.5, т.т. 5 до 8 се отменят.
13. В чл. 52 се добавя нова алинея 4, както следва:
„(4) Националното ръководство приема правила за финансиране на общинските и регионални организации със средства от държавната субсидия на партията.“
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Проекто-Резолюция

Мнениеот Любомир Вучков » 28 Юни 2012, 14:50

Проект
Резолюция на Националното събрание на Демократи за силна България

http://dsb.bg/bg/blogs/article/3292

1. Ние, Демократи за силна България, оставайки верни на волята на избирателите на Синята коалиция, ще продължим да отстояваме техните интереси. За нас тя е съюз на носители на идеите и на опит, на компетентност и отговорност за модернизирането на България, а не проект на партийни апарати.
2. Демократи за силна България сме реформаторска алтернатива на управлението на ГЕРБ. Това е волята на сините избиратели.
3. Демократи за силна България започваме самостоятелна подготовка за явяването на парламентарните избори 2013 г. като решаваме:

3.1 Националното ръководство да избере до 15 юли 2012 г. Национален изборен щаб, в който представителите на районите за планиране участват като заместник-председатели;
3.2 Националното ръководство да избере до 15 юли 2012 г. Комисия по подготовка на кандидати за изборни длъжности;
3.3 Националното ръководство да приеме график относно процедурите необходими за подготовка за парламентарните избори и излъчване на кандидатите;
3.4Регионалните събрания определят кандидати за народни представители съгласно Устава до месец ноември 2012 г.;
3.5 Националното ръководство да определи водачите на листите на избирателните райони.

4. Демократи за силна България сме отворени към личности, партии и граждански организации на основата на принципите от Платформата на ДСБ. Първите, към които ще се обърнем за единодействие, са досегашните ни коалиционни партньори.
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Дневен ред на Националното събрание

Мнениеот Любомир Вучков » 28 Юни 2012, 14:53

Дневен ред на Националното събрание
http://dsb.bg/bg/blogs/article/3004

На 30 юни 2012 година от 11:00 часа в зала 3 на НДК ще се проведе Национално събрание на ДСБ. Регистрацията започва в 09:00 часа.

Дневен ред:

1.Политически доклад на председателя на ДСБ.
2. Финансов отчет на националния ковчежник на ДСБ.
3. Попълване състава на Националното ръководство на ДСБ.
4. Попълване състава на Националния вътрешнопартиен арбитраж.
5. Политическа дискусия.
6. Промени в Устава на ДСБ.
7. Приемане на политическа резолюция.

В Националното събранието участват избраните делегати от страната
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Сайт на ДСБ-София! Честито на софиянци!

Мнениеот Любомир Вучков » 28 Юни 2012, 14:57

Пресконференция на ДСБ-София
Софийската организация е гръбнакът на ДСБ
http://dsb.bg/bg/blogs/article/3290

Видеото от пресконференцията
http://tv.dsb.bg/#/video/2012/06/27/337
Сайтът на ДСБ-София
http://sofia.dsb.bg/
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: ДЕВЕТО НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ДСБ

Мнениеот Любомир Вучков » 02 Юли 2012, 19:30

Доклад на Иван Костов пред Деветото Национално събрание на ДСБ
30 юни 2012, София
http://dsb.bg/bg/blogs/article/3303


Уважаеми делегати ,
Скъпи съидейници,
Приветствам ви и желая успешна работа на нашето Национално събрание.
Ще се опитам от името на Националното ръководствода насоча дискусията в четири теми.
За управлението на страната.
За всяко управление се съди по делата му. Критерий е дали гражданите живеят по-добре или по-зле. Българите живеят все по-трудно. Управлението не намира верните политически решения за излизане от икономическата криза. Последиците от нея се задълбочаватвече три години. Застоят придоби хроничен характер. Влошава се живота на преобладаващата част от българските семейства вследствие замразените доходи и инфлацията.
Видима е деморализацията на обществото. От нея се възмущават всички, но това не й пречи да се разраства. Расте песимизма и отрицанието.
Не можем дори да говорим за национално самочувствие. От къде да извира самочувствие в най-бедната страна на Европейския съюз с най-дезорганизираната държава; с икономика, която влага най-неефективно своите ресурси и прилага най-непроизводителен труд.
Каква оценка да дадем на политическа власт, която позволява на мафиотите да избягват правосъдието в зависимост от това какви връзки имат с правозащитните органи? Каква оценка да дадем на управление, при което корупцията придоби нови форми на рекет, на отнемане на фирми, на откровено прокарване на корпоративни и групови интереси в законите, на раздаване на обществени поръчки и привилегии на приближените до властта фирми.
Поставям отново на дебат въпроса каква опозиция трябва да бъдем ДСБ на управлението на ГЕРБ? Този въпрос е основен за всеки най-висок наш партиен форум. И днес следва да заемем актуалнаполитическа позиция спрямо управляващите.
Нека да отчитаме, че общественото доверие е така разпределено, че има реална заплаха, БСП да се върне на власт с Тройна коалиция. Това би било още по-голямо зло за нас всички. Затова тук следва да дискутираме и въпроса каква опозиция искаме и трябва да бъдем.
Ние сме убедени, че ДСБ има компетентност и може да бъде конструктивна опозиция. Силно и категорично да отрича вредните политики на управляващите. Да се разграничава от тях. Трябва да осъждаме като абсолютно недопустими посягането на сигурността на семейството и неговата собственост, на полицейщината, която накърнява правата и свободата на човека. Да се противопоставяме категорично на несправедливото правосъдие, което отсъжда в зависимост от материално положение на обвиняемите и тяхното политическо покровителство.Да намерим начин да спрем купуването на политическа власт чрез корумпиране на избирателите.
Убедени сме, че непримиримото ни противопоставяне и критиката могат и следва да бъдат съпроводени с конструктивизъм, с предложения на наши позиции и решенияна мястото на напълно недопустимата политика на управляващите и на техните грешни решения. Трябва да показваме на избирателите, че ние сме различни от ГЕРБ, че за разлика от тях, знаем как да излезем от кризата и имаме волята и решителността да го сторим.
Трябва да напомняме непрекъснато, че като част от реформаторската десница извадихме на два пъти страната от много по-тежки кризи от сегашната. Последните 11 години показват красноречиво, че никой не може да се справи с криза в страната без нас. Никой в тези години не е постигал нашите темпове на икономическо развитие, на растеж на заплатите и пенсиите и на благосъстоянието на хората. Никой управляващ не е направил колкото нас, за да увеличи самочувствието на българите.
На всички трябва да казваме, че ще видят убедителни решения на своите проблеми само ако се опрат на ДСБ.
За предстоящите избори.
Националното съвещание излъчи група, на която възложи да предложи текст за резолюция на делегатите на Деветото Национално събрание. След обсъждане в Националното ръководство, този текст бе приет от него.
Аргументите на НР на ДСБ да ви предложи текста на резолюцията бяха следните:
Подкрепяме позицията да останем верни на избирателите на Синята коалиция и да продължим да отстояваме техните принципи и интереси. Защото за нас тази коалиция не е апаратен партиен проект, а съюз на носителите на идеите, на компетентността и отговорността за модернизирането на България. Защото само обединената десницата е алтернатива както на левите и либералите, така и на популизма на ГЕРБ. Защото волята на нашите избиратели е да сме тяхна дясна реформаторска алтернатива.
НР на ДСБ прие изготвеното споразумение за явяване на Синята коалиция на следващите парламентарни избори.
НС на СДС го отхвърли и превърна в къс хартия.Сега правят опит да излязат от кризата, която сами си причиниха.
Ние не можем да бъдем упрекнати, че разбиваме десните избиратели, че не сме проявили конструктивност и готовност за компромиси. Но няма да проявим здрав разум ако сами се поставим в зависимост от решаването на чужди проблеми, ако изчакваме и не започнем самостоятелна подготовка за следващите избори. Ако се оставим действията ни да зависят от обстоятелства, върху които не можем да упражним позитивно въздействие. Затова предлагам делегатите да подкрепят решения, с които да активираме тази част от своя Устав, която поставя ДСБ в предизборен режим.
Националното ръководство подкрепя решението да останем отворени към личности, партии и граждански организации на основата на споделени политически принципи. За нас е чуждо да изоставяме делото и партньорите си. Политически коректно е да им подадем ръка, да им предложим единодействие за изборите.
Има силни политически аргументи за такава позиция. За разлика от мнозинството на СДС, нашите партньори от Синята коалиция имат същото като нашето отношение към ГЕРБ. Освен това са готови да участват в изработването и да застанат зад обща предизборна програма. Те настояват, че Синята коалиция не се разпада от излизането, на който и да е неин член.
Поставям на дебат и въпроса какво трябва да бъде нашето отношение към ново появяващите се партии, с претенции към доверието на десните избиратели? И какво – към службогонците от десницата?
Ще си позволя да напомня, че НДСВ се рекламираше като по-доброто СДС. Нека не допускаме сега други да се рекламират като по-доброто ДСБ, защото не е вярно. Всеки опит да бъде копирана нашата партия ще произведе фалшификат.
Кои сме ние и за какво сме?
На предишното Национално събрание на ДСБ ние си поставихме две задачи, за да преодолеем своите слабости: „да развием своите идейни и политически послания” и да „положим извънредни усилия за развитие на организацията и структурата на партията”.
Първата задача бе мотивирана с необходимостта да се противопоставим на подмяната на десницата и пасивността на управляващите пред задълбочаващата се икономическа криза. Сега подмяната набира нова скорост, а безпомощността на ГЕРБ пред кризата става ясна на все повече хора.
По време на анализите и дискусиите стигнахме до заключението, че ни е нужна платформа от идеи, в центъра на която стои човека, за разлика от документите от нашето основаване, които визираха проблемите на държавните институции. Стигнахме до извода, че е абсолютно необходимо да се доближим до избирателите, да заговорим за техните интереси, за да преодолеем тяхната апатия и отчуждение от политиката.
Ние си дадохме сметка, че по силата на различни, по-често външно коалиционни, но и вътрешни причини, сме направили компромиси с основни свои ценности, особено със сигурността и справедливостта, с отношението ни към държавата. Сега сме наясно, че не бяхме категорични в съпротивата си срещу отслабването и разграждането на държавата от либералното, социално-либералното и популисткото управления в последните 11 години; че това разграждане отвори пространства за олигархията и мафията.
Предлагаме на вашето внимание за дискусия и приемане Платформа на модерната десница на българите. Правим го в момент, в който обществото се чувства на дъното на отрицанието и деморализацията. И точно в този момент на политически и идеен вакуум ние ви предлагаме да заявявам абсолютно ясно кои сме и за какво сме. Същевременно да поканим своите съмишленицида разпознаят своите сродни идеи в нашата Платформа. И разбира се да предизвикаме с нея другите партии на дебат за политическите принципи. Самият факт, че създаваме това предизвикателство, говори за политическия потенциал на ДСБ.
Предлагаме Платформа, която търси от избирателите да я приемат не само с разума си, поради интересите си и семейната принадлежност. Предлагаме слова, които търсят отклик и съпричастност в сърцата на хората.
Връщаме човека в центъра на политиката.
Възкресяваме идеите за достойнство, за добруване и за почтеност.
Възстановяваме възрожденския порив за справедлива национална държава.
Обявяваме се за това тя да изпълнява авторитетно своите функции, но същевременно бъде пестелива, за да оставя простор за свободата на човешката инициатива.
Платформата е за модерна десница, защото цели благосъстояние, защитава образованието и здравето на човека. Модерният човек не е бедният протегнал ръка за помощ, търсещ съжаление и съчувствие. Модерният българин е самостоятелен, компетентен, конкурентоспособен, справящ се, инициативен и отговорен.
Такива хора създават нарастването на благосъстоянието, основано на съвременните технологии и комуникации, тези хора са истинските граждани на 21 век.
Модерният човек се отнася към икономиката и към природата като към кредити, взети от своите деца.
Добрата политика не са чешмичките, Цанков камък и лотовете от магистралите. Ние поставяме като ключ и политически критерий за успешно управление българина да има качеството на живот на средния европеец. Това е възможно само с изпреварващото икономическо развитие и бързо растяща конкурентоспособност.
За организационното ни развитие.
По втората задача, поставена от предишното Национално събрание, впрочем както и по първата се проведоха семинари и дискусии с нашите членове и симпатизанти. Направиха се няколко обсъждания в Националното ръководство. Резултатът е пакет от предложения за промяна на Устава на ДСБ, който държите в ръцете си.
Концепцията на тези промени се състои от три елемента:
Първият извод, до който се достигнахме в обсъжданията е, че за организационното укрепване на партията не е първостепенна промяната на Устава и организационната структура, освен въвеждането на фигурата на политически секретар.
Затова предлагаме създаване в Устава на позиция на политически „главен секретар” на партията. Предлагаме на него да се възложи отговорност и правомощия за организационното състояние на партията. Предложените промени се фокусират освен върху определяне на правомощията на Главния секретар и върху преодоляване на някои непълноти в досегашния текст. Предлагаме Главният секретар да участва в заседанията на Националното ръководство с право на глас и право да внася предложения за решения.
Мотивите са, че: 1) не е възможно да се укрепва организационно ДСБ и да се решават непрекъснато появяващите се проблеми без това да е постоянна дейност на политически авторитетно лице, член на Националното ръководство; и, 2) дейността по поддържане на добро организационно състояние на ДСБ е твърде различна от изработването и защитата на текущи и стратегически политически позиции.
Вторият е предвиждане на възможност за предсрочно прекратяване на мандата на общински председател в случай на шестмесечно бездействие и неизпълнение на задълженията.
Мотивите за предлаганата промяна са свързани с желанието да създадем уставен механизъм за подпомагане на наши организации загубили по една или друга причина своето политическо ръководство.
Националното ръководство прецени, че е необходимо по-задълбочено обсъждане на правомощията на ръководството и на Арбитража в случай на политическа нелоялност на общински председатели и ръководства, поради което сега не предлагаме такива промени. По тази тема ще проведем нова дискусия, която да обсъди допълнително правомощие на Арбитража. Надяваме се тя да приключи до следващото Национално събрание на партията.
Третият е създаване на възможност за финансово подпомагане на общинските и регионални организации въз основа на правила, приети от Националното ръководство. Трябва обаче да се подчертае, че ниските нива на отчетност, отразени във финансовия отчет на ковчежника, правят сега такава помощ невъзможна без пълно съдействие от тези, които искат да я получат. Поради особено строгите изисквания за отчетност на разходването на държавната субсидия, всяко подпомагане на местни структури изисква точно и регулярнотяхно отчитане пред Националния ковчежник на партията.
Националното ръководство обсъди и други идеи и предложения, но становището ни е, че за тяхното реализиране не се налагат промени в Устава.
Споделяме необходимостта от активизиране на местните структури чрез привличане на млади хора, на бизнесмени и на местни авторитети. Споделяме необходимостта от създаване на структури в отделните населени места и от по-пряка връзка на ръководството с координаторите и общинските организации.
Преценката на мнозинството членове на Националното ръководство е, че тези въпроси не се нуждаят от уставни промени, а от насърчаване на инициативата и активността на членовете и симпатизантите. Например, Уставът и днес дава възможност за създаване на сдружения на младежи, предприемачи, както и на териториални сдружения. Насърчаваме членовете и симпатизантите да използват тази възможност.Готови сме да съдействаме за ползотворно международно сътрудничествона тезинаши сдружения. Включителнода станат членове на сродните организации на ЕНП.
Обсъдена беше и необходимостта от реално въвеждане на представители на географските райони към Националния изборен щаб, които и сега са предвидени в чл. 47 ал.3 от Устава. Подходящо решение е те да бъдат заместник-председатели на НИЩ, което да придаде на позицията им нужната политическа тежест, за да могат да защитят демократичността на изборния процес и правата на нашите застъпници, членове и избиратели.
* * *
Тягостната е реалността на икономическата криза,на недопустимата младежка безработица, на напускащите страната разочаровани българи.Срамен е упадъка на нравите. Срамно е всичко това да се прикрива спосредствен политически спектакъл стодорживковско безочие и простотия. Същевременно е опасно, защото спектакъла отвлича вниманието от тъпченето, един по един на принципите на демокрацията.
Поръчковите медиизаслужиха да бъдат освирканикато клакьори на жалкия спектакъл. Те вече нямат значение. Нямат монопол върху информацията. Има свободна интернет мрежа. В нея всеки човек е свободен глас.
Ние, ДСБ не сме публика. Не приемаме политиката за сцена.ДСБ предлагаме на обществото силни идеи и принципи, ясни цели и критерий, по който да оценява своето управление. Предлагаме политически начала, срещу 11 годишната безпринципна политика. Дори само дебатът по тях ще бъде откровение за нашите избиратели. Предлагаме ги на първо място на достойните българи. На модерните хора.
Призовавам ви към активна и ползотворна дискусия. Благодаря за вниманието.


видео http://tv.dsb.bg/#/video/2012/06/30/340
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: ДЕВЕТО НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ДСБ

Мнениеот Николина Манчева » 01 Дек 2012, 16:16

;)

Доклад на Иван Костов
пред

ДЕСЕТОТО НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ДСБИзображение


Доклад пред Десетото Национално събрание на ДСБУважаеми делегати и гости,

Ние изпълнихме решенията на Деветото си Национално събрание и излъчихме своите листи на кандидатите за народни представители. Предвид насрочения за 27 януари 2013 г. референдум това е предвидливо проведена и навременна подготовка за очакващите ни в следващата година кампании за доверието на избирателите.

Нашата политическа дискусия трябва да изясни политическите ни позиции за тези кампании; да ни въоръжи и мотивира за предстоящите дебати с опоненти и противници. В отговор на това изискване с този доклад ще привлека вниманието ви към политическия анализ на обстановката на Националното ръководство на ДСБ и ще се опитам да поставя на фокус няколко от нашите послания.

Нашите решения на най-острите проблеми.

Срастването на властта на последните три правителства с монополите е основната причина страната ни да затъва вече четвърта година икономическа криза и депресия. Злоупотребите с господстващо положение са във всички ключови сектори – енергетиката, земеделието, храните, лекарствата, медиите, застраховките. Монополните цени, често превишаващи международните, намаляват реалното потребление на домакинствата и убиват семейния, малкия и среден бизнес. Тези злоупотреби с цените доведоха до закриването на значителна част от фирмите - 1/3 в строителството, близо половината в търговията, значителна част в индустрията и услугите. Едва половината от фирмите се пререгистрираха, а в половината от регистрираните няма нито един зает работник. Повече от 300 000 души престанаха да се самонаемат и осигуряват. Почти всеки трети млад българин е без работа.

Единствено икономическият растежувеличава ниските доходи и намалява високата безработица. За него са нужни инвестиции. У нас те намаляха драматично и причина за това е, че предварително разпределеният и затворен от олигарсите пазар не допуска откриване на нови производства.

Масовата корупция в администрацията, в обществените поръчки, в търговското съдопроизводствоспират инвеститорите. Малцина се осмеляват да инвестират в страна, чийто съд е корумпиран от олигарсите, а публичните поръчки се печелят от едни и същи, свързани с властта фирми.

Икономическо развитие има там, където има свободна конкуренция. Пазарът се саморегулира само, когатодържавата противодейства на монополите инасърчава конкуренцията. Борбата за потребителя еосновния двигател на растежа на благосъстоянието. У нас конкуренцията е задушена от малки за мащабите на Европа, но достатъчно големи за българския бизнес монополисти. Господстващото им положение досега ревностно е браненои създавано от правителства на Сакскобургготски, Станишев и Борисов.

Нашето политическо решение е държаватадрастично да ограничи и санкционира монополистите и да отвори българския пазар за свободната конкуренция. Това задължение на правителството и законодателитене се прилага, защото властта е в симбиоза с нарушителите. От върховете на управлението на страната тази олигархична симбиоза разпространява корупция навсякъде. По тази причина е недосегаема за правосъдието. Поради еднаквата си природа и обвързаност БСП, ДПС и ГЕРБ не потърсиха и не дадоха доказателства за осъждане на корумпираните политици и магистрати.

Затова ние сме непримирима опозиция на последните три управления.

Доверието и оптимизма ще ни изведат от кризата. От 2006 година насам българите са най-нещастните хора в Европа. Причината е, че управляващите вече 12-та година не модернизират страната, а я връщат към миналото. Затварят целенасочено обществото ни в гетото на посткомунизма.

Мнозинството от българите се страхуват от ширещата се престъпност и от милиционерското насилие. Ние сме единствената страна в ЕС, в която масово обират селски домове; единствените, които не можем да се развием високодоходно интензивно земеделие, поради масова полска престъпност. Поради това, че силови групировки налагат несправедливи цени на продукцията на земеделците.

Стигнахме до безпомощното признание на отговорния вицепремиер, че страната ни е „оазис на организираната престъпност“. У нас властва беззаконието. Има отказ от правосъдие. Законът не се прилага еднакво за всички. Правозащитните и съдебните ни органи са под постоянно критично наблюдение от ЕС.

Ние предлагаме радикална реформа на МВР, прокуратурата и съда, включително промяна на Конституцията. Доган, Станишев и Борисов не я правят, защото лично са нарушили закона.

Българите са несигурни за своето здраве поради все по-некачественото и скъпо здравеопазване. Обезверени са от влошаващото се образованието и възпитание на младите. Виждат обезценяването на малките си пенсии и неефикасността на социалното подпомагане и грижи, недостатъчната подкрепа за майките и слабата защитата от безработица.

Всичко това се дължи на отказа от реформиране и модернизация на изпадналите в криза сектори. Страхът от вземане на нужните управленски решения, заради тяхната непопулярност, доведе до най-лошото – до разпадането на солидарните система на гражданското ни общество. Това днес е причината за все по-масовата несигурност и разочарование.

Преди три години от Синята коалиция предложихме на ГЕРБ силни и конкретни реформаторски политики, които решаваха проблемите на икономиката, здравеопазването, социалното дело, усвояването на европейските фондове и съда. Предлаганите от нас реформи не бяха извършени, заради популистките страхове на управляващите.

Днешната несигурност и хаос са предизвикани политически. От нежеланието и неспособността на три поредни правителства и парламенти да завършат реформите в съдебната система, полицията, здравеопазването, образованието, пенсионното и социалното дело. Дори по-лошо, в МВР, прокуратурата и съда виждаме връщане на назад и възстановяване на практиките на тоталитарната държава.

Три правителства и парламента не си дадоха сметка, че отказът им да модернизират страната ни обезверява и отчайва хората. Сега, по демографската катастрофа, безработицата и разширяващата се бедност, виждаме, че те плащат най-високата цена. Тази година поставя печален рекорд с най-ниска раждаемост. Вече с просто око се вижда връзката между социално-икономическата и демографската криза. Колкото по-дълго време оставаме в плен на първата, толкова по-трудно ще излезем от втората.

Нарастващият хаос деморализира. Почтеността и приличието напускат общуването и дискусиите. Казаното става все по-агресивно, изпълнено с отрицание и омраза. Обществото ни дерайлира от пътя на демокрацията. Три са политическите причини за това. И те не са в сгрешената ни човешка природа, в „мат’риала“ както се изразява г-н Борисов.

Властта не насърчава гражданската добродетел и не се противопоставя на погрешното и вредното.

Трите последни правителства оневиняват политическите вредителства. Не прилагат Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен и не се противопоставят на реставрацията на неговите символи. „Десният“ Борисов реабилитира на няколко пъти Тодор Живков. Останалите ги следват: СУ „Кл. Охридски“ чества Людмила Живкова; архиереите на БПЦ не се покаяха за принадлежността си към ДС, не осъдиха комунизма като абсолютно зло. Още не са почели убитите от комунистите мъченици на вярата. Резолюцията на ЕП относно европейската съвест и тоталитаризма е само къс хартия за българските управляващи и за посткомунистическото ни общество.

Още по-лошо е, прави се тъкмо обратното. От „дясната партия“ ГЕРБ обявиха спасението на България от катастрофата през 1997 г., реформите и евроатлантическия избор, постигнати от ОДС, за провала на прехода. Това не е обикновен опит за подмяна на историята на страната; това е опит да бъдат разрушени напълно и без друго несигурните ориентири на българите за добра и за лоша политика.

Недостойни, корумпирани и престъпни лица стават пример за успех в обществото. Борисов, Станишев и Доган договарят постоянно позорни назначения на ключови постове в държавата. ЕС остана единствената пречката пред безобразията.

Всеобщо отрицание руши нравите. Последните три правителства го подхраниха като отрекоха всичко постигнато преди тях. Кодът на отрицанието е прост като вирус – „всички са маскари“. То бе подето от публични говорители и медии и за съжаление от много интелектуалци-демократи.

Тук на всички подали се на вируса ще напомня най-простото и най-старо опровержение. Само обичта съгражда - отрицанието може само да руши. Демократична България може да се строи само с обич и уважение и по никакъв друг начин.

Primum non nocere – „първо не вреди“. основният принцип на Хипократовата клетва е задължителен за всеки посветил се на обществото. Всеобщото отрицание нанася вреди във всички посоки. Накрая обявява народа за виновен. И на финала отрича собствения си говорител.

Глашатаите на отрицанието трябва да знаят и друго: „Всички са маскари“ - казва слабия, който няма сили да създаде, да сътвори, да отстои и да брани каквото и да било. „Всички са маскари“ - казва и страхливецът, който няма кураж да защити каквато и да е теза, който и да било човек до себе си; да отстои някой принцип, да застане зад кауза. „Всички са маскари“ - казва и престъпникът, защото знае, че е такъв, защото той е крадецът, който вика „дръжте крадеца“.

Но „всички са маскари“ е обществено опасен ретро-вирус, защото е тоталитарно отрицание на многопартийната демокрация; защото е опит да се елиминира търсенето и дебатирането на политически решения от най-активните общности – политическите партии. Това е изстрел в сърцето на демокрацията.

ДСБ не се страхуваме от отрицанието и хулите. Обявихме публично своята идейна платформа. За разлика от останалите партии не се крием в популизма, не избягваме, а търсим открития сблъсък на идеите. Политическата ни платформа е нашият опит да върнем на обществото политическата почтеност, като казваме ясно кои сме и за какво сме. Ако бъдем последвани от останалите това може да помогне за нравствените устои на обществото ни.

Десницата от прехода отказа да защити сърцевината на демократичните промени. Няма демокрация без гражданско общество. Няма гражданско общество ако хората не притежават земя, жилища, труд или средства за производство, ако сами не се грижат за тяхното опазване и възпроизводство. Собствеността ни прави свободни граждани. На нея се опираме, за да носим отговорността за своите семейства.

Мнозина мислят, че за да бъдат десни и демократи е достатъчно да мразят комунистите и техните производни. Това не е вярно. Истинските граждани, каквито сме ДСБ, защитават възстановяването на собствеността върху земите, недвижимите имоти и фабриките, отнети насила и незаконно от комунистите. Като истински граждани приемаме като абсолютно необходима приватизацията, която осъществихме. Защото чрез нея изградихме върху руините на комунистическите експерименти стабилна парична, банкова и бюджетна система, и здрава икономическа основа за растеж. Чрез прекъснатите от нея бюджетни загуби и безполезни производствени субсидии, можахме да постигнем за 4 години четири кратно нарастване на средната заплата и 3.5 пъти нарастване на пенсиите. Заради раздържавяването станахме членове на евроатлантическата общност.

И точно, защото защитаваме сърцевината на гражданското общество, за нас всеки, който твърди като ГЕРБ и БСП и пр., че реституцията е порочна, че земеделието е ликвидирано от десницата, че приватизацията е престъпна е наш противник. Но той не е и гражданин и не е и демократ.

Реформаторска алтернатива и категорична опозиция на ГЕРБ

Нашата непримиримост към БСП и Доган ни мотивира да заявим веднага, че при каквито и да е обстоятелства не можем да бъдем в коалиция с тях. Тази наша позиция е естествена и логична последица от дълбоките ни идейни и ценностни различия, от саботирането им на демократизацията и модернизацията на България, от нашето категорично осъждане на техните порочни и вредни корупционни управленски практики.

В днешните условия те не са наш пряк съперник за доверието избирателите. Такива са ГЕРБ и партията представяща се за движение България на гражданите, която всъщност е поредния опит на хора от кръга на Сергей Станишев и на ренегати-кариеристи, да откраднат демократични гласове. Успешните фасади на десни партии на Сакскобургготски и Борисов ни задължават да реагираме твърдо на този пореден опит за измама на нашите избиратели.

Настоящият доклад аргументира, защо в последните три години ДСБ в състава на Синята коалиция сме категорична опозиция на ГЕРБ. Защото сме тяхната реформаторска алтернатива. Защото сме демократична алтернатива на техния посткомунизъм.

Тяхното крайно враждебно отношение към нашата коалиция предопределя нашия отпор. Борисов и Цветанов брутално се намесиха в нашите коалиционни отношения, което е недопустимото за партия от ЕНП.

Има още една група мотиви за категорично опозиционното ни отношение към ГЕРБ. Борисов извърши поредица от предателства на българските интереси в полза на Москва.

Той прие на наша територия руски газопровод, от който българите няма да получат никакви ползи в следващите 50 години, до изплащането на инвестицията за „Южен поток”. А това ще се случи, заради недопустиво високата стойност на инвестицията, несигурността на доставките на газ по тръбата и ниските такси за пренос на газ през територията на България. Така ГЕРБ повтаря предателството на тройната коалиция с АЕЦ „Белене“. Нарушават европейското законодателство, защото допускат по „Южен поток” да транспортира газ само Газпром. Дори България няма да има право да достави по тръбата закупен от нея газ от трети страни.

Борисов преподписа стария договор за доставка на газ и така гарантира господството на Газпром на нашия пазар. Това наказва с монополно високи цени българските домакинства и фирми. Няма да можем да заменим скъпия руски газ с новооткрит евтин газ предлаган от трети страни, дори от собствената ни територия. Защитата на българските интереси изискваше промяна на формулата за цената на газа; отпадане на принципа „вземай или плащай”; и, отчитане цената на спот-пазара. Това бе постигнато от Полша, Чехия, Германия, които постигнаха пробиви в новите си договори с Москва.

С провеждането на референдум за строителство на нова ядрена централа ГЕРБ подготвят политическо алиби да продължат да източват парите на българския данъкоплатец и потребител на електроенергия за неопределено дълъг срок в бъдещето.

Започваме предизборната си кампания с референдума.

Референдумът за нова ядрена централа, която може да бъде само тази в Белене, разкрива съучастието на ГЕРБ в измамата на Сакскобургготски, Доган и Станишев. Те ще гласуват заедно с БСП.

Ние сме против Втора атомна още от 1989 г.

Ние сме спрели официално строителството й през 1991 г.

Ние сме били решително срещу започването на строежа от Симеон Сакскобургготски през 2002 г.

Десет пъти сме излизали с официални позиции срещу най-мръсната корупционна сделка с Путин, срещу най-голямата измама на българския посткомунизъм.

Нашите аргументи убедиха правителството да спре строителството на АЕЦ Белене.

Ние предложихме на Народното събрание да подкрепи правителството за спирането на това строителство.

Затова не можем да се съгласим българската ядрена енергетика да се развива чрез строителство на нова ядрена централа.

Затова не можем да призовем своите избиратели да не гласуват на 27 януари. Затова не можем да кажем на хората да си останат по домовете.

ДСБ подкрепи и застана зад Инициативен комитет, който призовава избирателите да гласуват с „НЕ“ на референдума; да бъдат против строителството на нова ядрена централа, която всъщност не е нова, а най-старата, последна произведена от своя тип руска ядрена технология, не отговаряща на новите европейски изисквания за безопасност.

За нас участието в референдума означава да се изправим едновременно срещу всички управления, които създадоха най-голямата измама за да източат и присвоят най-много пари на българския данъкоплатец. Да покажем, че сме техни принципни противници на 27 януари 2013 г.

Категорично сме за Синя коалиция, за единна истинска десница.

Ние не се радваме на случващото се в СДС. Единната, истинската десница загуби още една своя опора. Тежко са ударени организирани членове, симпатизанти и избиратели на дясната коалиция. Не можем да сме безучастно, когато уж „сестринската партия“ ГЕРБ успя в едно разрушително начинание, което е мечта на посткомунистите още от момента, в който направихме своето първо самостоятелноправителство.

Начинът, по който действаха през всичките тези 22 години срещу нас, няма нищо общо с взаимоотношенията междупротивостоящи си европейски партии. Към зловещите приьоми на КГБ и ДС трябваше да се добави бруталното мутренско потъпкване на достойнството на опонента, за да се постигне напускането от СДС на СК и изключването на депутати от нашата парламентарна група от партията.

Но този успех на Борисов и Цветанов е частичен. В парламента има Синя коалиция, има ни нас ДСБ.

Синята коалиция беше припозната като най-опасен противник от БСП и ДПС още при зараждането си. Те осъществиха първия опит да я унищожат, защото знаеха, че обединението на десните избиратели дава надежди Тези избиратели опровергаха тезата за "смъртта на старата десница", която бе пусната в оборот непосредствено след изборите за Европарламент през 2007 г., за жалост не без основание. Те не се повлияха от отказа за регистрация на СДС на изборите за Европарламент; от това, че отидохме след тежки съдебни процедури на парламентарни избори.

В тогавашните критични моменти ДСБ направихме трудни компромиси, защото бяхме безкористно и твърдо за обединението. Тогава доказахме, че можем да обединим и удържим десницата. След тези избори както симпатизантите, така и противниците на СК признаха, че тя има потенциал да разшири своето доверие.

Щафетата за нашето унищожение пое ГЕРБ. Започнаха скрито още на предварителните избори за кандидат-президент на СК, купуваха гласове на изборите за председател на СДС и днес ГЕРБ вече воюва открито както срещу СК така и срещу СДС и ДСБ. И ако нас може само да ни клевети, то срещу депутатите и единството вътре в СДС атаките са ефикасни.

В рамките на един избирателен цикъл както "оригиналната левица", така и "фалшивата десница" се опитаха да унищожат СК. Няма по-добро доказателство за нейната ценност и незаменимост в българския политически живот. Тя не бива да се мисли само като коалиция от партии, а като истински съюз на избиратели. На тези, които никога не са гласували и никога няма да гласуват за левицата, не са гласували за ГЕРБ, когато тази партия бе на върха на своята популярност. Към тях ще се присъединят и тези, които бяха излъгани от Борисов. Те искат да чуят, че ще има Синя коалиция на следващите избори.

ДСБ обещаваме на тези избиратели, без уговорки и скрити планове, че ще направим всичко възможно, всичко, което е по нашите сили, за да могат да гласуват за Синя коалиция. Ние ще обединим десните избиратели в опозиция на ГЕРБ и няма да позволим подмяна на десницата.

За състоянието на ДСБ.

Днес ДСБ сме в морален и политически подем. Отнеха ни всичко, което можаха и ни остана повече.

Парадоксът се дължи на това, че след 7-8 години и след всички наши загубени битки, събитията категорично потвърдиха нашата правота. Сега и привърженици и противници виждат, че ако не бяхме създали ДСБ сега всички щяхме да се въргаляме в краката на Борисов и Цветанов.

Вие сте моралните победители в сегашните мъчителни дни за българската демократична десница, защото попречихте на Борисов да я унищожи и унижи пред очите на цялото общество; не позволихте да я подмени и фалшифицира.

Вие ДСБ трябва да сте горди, защото опазихте факела на „синята идея“, защото съхранихте ценностите и принципите на българската демокрация в най-трудни условия, изправени срещу многократно по-силни противници.

Ние с вас удържахме вярната посока за България и днес сме единствената алтернатива на последните три посткомунистически управления.

На нас ни предстои референдум, който не можем да загубим. Той ще бъде нашата най-силна предизборна кампания.

ГЕРБ опразниха дясното политическо пространство със своите провали и международни скандали. Губят с всеки изминал ден подкрепата на българските избиратели. Обзети са от паника пред спадащото си доверие. Нямат куража да се изправят на референдума срещу БСП и руските интереси. В слабостта си разкриват истинската си недемократична и реакционна природа, и предателствата си на българските интереси.

Моралната победа на ДСБ в битката за българската демократична десница и дезертирането на ГЕРБ в референдума за Белене, ни дават основания с цялата си убеденост и правота да поискаме отново доверието на нашите избиратели.

Нашият образ далеч преди изборите е съвсем ясен:

Никога с БСП и Доган,

категорична опозиция на ГЕРБ,

непреклонни защитници на националните интереси,

ние сме тези, за които дори и противниците са убедени, че можем да извадим България от кризата.

Благодаря ви демократи за силна България!

1 декември 2012 г.

http://dsb.bg/bg/blogs/article/3485

РЕЗОЛЮЦИЯ
на Десетото Национално събрание на Демократи за силна България


Дата:
Събота 01 Декември, 2012 02:00:57

Изображение


Ние, делегатите от Десетото Национално събрание на ДСБ, обявяваме своята воля за следното:

1. Влизаме в предизборната кампания за избори 2013, за да извадим страната от икономическата криза – да прекратим злоупотребите на монополите, да върнем доверието на българите в държавата и така да осигурим работни места, благосъстояние и сигурност на гражданите.

2. Започваме предизборната си кампания с участие в референдума с позиция „против строителството на нова ядрена централа”, с апел към нашите избиратели да гласуват категорично „НЕ” срещу най-голямата корупционна измама за последните две десетиления.

3. Декларираме своята готовност да съхраним Синята коалиция и обещаваме, че ще обединим демократичните гласове в опозиция на ГЕРБ и няма да позволим подмяна на десницата.

4. Заставаме зад постиженията на правителството на ОДС и се противопоставяме на опита за подмяна на историята и обявяване на реформите и евроатлантическия избор на България за провал.

5. Заявяваме, че при никакви обстоятелства няма да бъдем в коалиция с БСП и Доган, заради отговорността им в саботирането на демократизацията и модернизацията на България.

6. Отиваме на избори като категорична опозиция на ГЕРБ и единствена дясна алтернатива на техния посткомунизъм.

http://dsb.bg/bg/blogs/article/3487
:clapping:
Николина Манчева
 
Мнения: 1410
Регистриран на: 17 Окт 2008, 22:57


Назад към Важни новини

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron