Към сакралната дата 13.03.2016г. - НС на ДСБ

Тук се дава възможност за оповестяване на материали, непопадащи тематично към предходните топици или със съответна извънпартийна и неполитическа насоченост, както и материали от областта на културата, изкуството, науката, представляващи интерес за широк кръг потребители. Топикът ГОСТНА е отворен за всички добронамерени интернет-ползватели

Към сакралната дата 13.03.2016г. - НС на ДСБ

Мнениеот Любомир Вучков » 24 Фев 2016, 15:44

XIV НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПП ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
13.03.2016г.(неделя) Зала 3 на Националния дворец на културата.
Дневен ред
1. Изказване на Председателя на ПП ДСБ
2. Политическа дискусия
3. Гласуване на нов Устав
4. Гласуване на правилник за дейността на Вътрешнопартийния арбитраж
5. Приемане на резолюция на Националното събрание

Регистрацията на делегатите започва в 9:00 часа.
Събранието започва в 11:00 часа.
Състав: 950 делегати.
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: Към сакралната дата 13.03.2016г. - НС на ДСБ

Мнениеот Любомир Вучков » 24 Фев 2016, 15:52

ПРОЕКТ НА НОВ УСТАВ
ПП Демократи за силна България”
За гласуване на Национално събрание 12.03.2016г.

(Работна версия 1.1)

БЕЛЕЖКА МОЯ: На сайта http://dsbburgas.blogspot.bg/2016/02/blog-post.html текстът е оцветен съобразно предлаганите промени спрямо сега действащия устав. Поради огромния му обем тук не е въцможно да се постне. Желаещите да четат нека да се възползват от линка
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: Към сакралната дата 13.03.2016г. - НС на ДСБ

Мнениеот Любомир Вучков » 24 Фев 2016, 16:01

ПРОЕКТ НА НОВ УСТАВ
ПП “Демократи за силна България”
За гласуване на XIV Национално събрание на 13.03.2016г.

(Работна версия 2.1.3)

Поради огромния обем тук не е възможно да се постне текстът. Желаещите да четат могат да с обърнат към главния секретар на мейла му e.machikov@gmail.com
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: Към сакралната дата 13.03.2016г. - НС на ДСБ

Мнениеот Любомир Вучков » 24 Фев 2016, 16:03

СТАНОВИЩЕ
ПО ПРОЕКТ НА НОВ УСТАВ НА ДСБ
Работната версия 1.1


А. ОБЩИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Безпристрастният прочит на Работната версия 1.1 налага впечатлението, че е направен опит за ревизия на сега действащия Устав, чиито резултат е противоречив.
От една страна е похвално развиването на идеята за вертикална структура на партията. Трябва да се отбележи, че такава идея беше развита още в един проект за устав при основаването на партията. Тогавашната идея беше да се достигне по вертикала надолу колкото е възможно по-дълбоко. Основа трябваше да бъде Общинската организация, а надолу да се стигне до квартал, до комплекс от блокове, та даже до отделни блокове! За съжаление тази идея не се възприе за сметка на мрежа хоризонтални структури от Общински организации. По-късно се създаде вертикалната структура Национално съвещание като форма на управленски орган. Такъв беше и Регионалният координатор.
В сегашния проект идеята за вертикална структура на партията чрез „клубове“ е доведена до абсурд. Прозира ясният стремеж в тези структури – по професионално-трудови, служебни, бизнес- интереси и по каквото и да било друго – да се привлекат хора, които или не искат или не могат да бъдат членове или регистрирани симпатизанти, организационно обвързани с Общинската организация! Трябва да се подчертае – именно Общинската организация трябва да е и трябва да остане като основна клетка за политическа работа на партията. Така дефинираните в проекта „клубове“ не са нищо друго, освен римейк на отдавна известните „граждански движения“ – първоначално на ГЕРБ (и сега съществуващо като формация успоредно на партията!), а в последствие и на формациите на Кунева. Последните не е ясно какво и колко са: Освен Политическа партия „Движение България на гражданите“ съществува и Гражданско сдружение „България на гражданите“ и Движение „България на гражданите“. Някогашното герберско сдружение и тези на Кунева имат прозрачна цел: Да привлекат хора, които по дефиниция са деполитизирани от закон – служители на МВР, МО, Външно министерство и др., нямащи право да членуват в политически партии, но никай не може да им забрани да имат политически пристрастия в извънработно време и проявяващи ги извън местоработата им, особено на избори!
Така стои въпросът и с проектираните „клубове“ на ДСБ.

Развиването на идеята за вертикална структура на партията чрез създаването на Областна организация е положително. Освен че се премахва одиозната фигура на едноличния управленски орган „регионален координатор“ и се замества с колективен орган, съществен резулат е към съществуващите 31 Областни организации на територията на МИРайони да се изгради и такава от чужбина. Една 32-ра Областна организация на живеещите в чужбина, обединени от „общински“ организации в отделните страни (там, където е позволена политическа дейност и сдружаване в партии на чужденци!) ще допринесе преди всичко за организационен живот на нашите сънародници и повишаване на избирателната им активност.

Друга одиозна фигура, сега оторизирана с политическа власт от проекта, е Главният секретар. За него – в конкретиката при съответните членове. За т.н. „Граждански съвети“ също ще стане дума по-долу. Няма да се коментират т.н. „Изпълнителни съвети“ като напълно излишна управленска структура, която само допринася за тромавостта при вземане на решения.

Б. КОНКРЕТЕН АНАЛИЗ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Към „I. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СИМВОЛИ“, абзац 5 със съдържание: „Демократи за силна България е естествен коалиционен партньор на всички политически, неправителствени организации и активни граждани ...“ да се заличи с мотива:
Коалиционен партньор на партия може да бъде само партия. Коалициите биват предизборни, следизборни и перманентни. В правния мир те започват съществуването си след съответната регистрация – било съдебна, било от ЦИК. Членове на неправителствени организации и отделни активни граждани могат да бъдат в граждански квоти към партийни коалиции. Не би трябвало да има пречка такива лица да бъдат кооптирани като експерти по специалността им към отделните комисии на национално и по-ниско ниво, за да се използва капацитета им за целите на партията.

Чл.1. (2) Да остане текстът според сега действащия Устав с допълнението в жълто: (2) Членството е индивидуално по постоянен или настоящ адрес в Общинска (районна) организация чрез подаване на заявление до Общинското (районното) ръководство и попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от Националното ръководство.
Да се заличат алинеи 4, 5 и 6
Алинея 7 да стане алинея 3 и да добие редакцията на алинея 4 от сега действащия Устав с допълнението в жълто:
(3) Общинското (районното) ръководство в едномесечен срок от подаване на заявлението се произнася с решение и го докладва за гласуване на първото по ред заседание на Общинското (районно) събрание.
Текстът на проектната алинея 7 в редактиран вид да стане алинея 4:
(4) Членствени правоотношения възникват след положително гласуване от Общинско (районно) събрание на решението на Общинското (районното) ръководство за приемане на нов член, като новоприетият член се вписва ..... (нататък по теста на проектната алинея 7)
Алинея 5 да следва текста на проектната (8) с допълненията в жълто:
(5) Отказ или възражение за членство може да бъдат обжалвани от заинтересована страна в 7 (седем) дневен срок от предоставянето им на протокола от събранието пред Националния вътрешнопартиен арбитраж, който трябва да се произнесе в 7 (седем) дневен срок.
Алинея 6 да стане текстът на сегашната в действащия Устав или този на проектната (9)

Чл.5 да се редактира със следните заличавания: „Всеки член на партията може да заема само една от следните ръководни партийни длъжности: председател, заместник-председател, член на: Националното ръководство (да се заличи „с изключение на председателите по чл.20.ал.3 и Главния секретар“) и Националния вътрешнопартиен арбитраж; Областен председател (да се заличат „Главен секретар, Председател на клуб.“); Общински (районен) председател“, като се добави към последното: ...“членове на Областни и Общински (районни) ръководства

Чл.6. (2) да стане: Напускането става с писмено мотивирано заявление до Общинския (районен) председател. Длъжностното лице по ЕСУК заличава членството в електронния регистър в срок до 7 дни от получаването на решението на Общинското (районното) ръководство по заявлението .
Алинея (4) да добие редакцията: Изключването става след решение на Общинското (районното) събрание по мотивирано предложение на Общинския (районен) председател. Заличаването – както по-горе.

Глава ІV. „СИМПАТИЗАНТИ“ да следва текстовете на сега действащия Устав със следното изменение в жълто в (5) :

Чл.7. (1) Общинската (районната) организация регистрира заявилите желание симпатизанти, които участват в дейността на партията, без да плащат членски внос и имат посочените в този устав права.
(2) Регистрацията е индивидуална по постоянен или настоящ адрес в Общинска (районна) организация чрез подаване на заявление и попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от Националното ръководство.
(3) Всеки симпатизант може да се регистрира само в една Общинска (районна) организация.
(4) Общинското (районното) ръководство се произнася с решение в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Отказ за регистрация може да бъде обжалван в 7 (седем) дневен срок от уведомяването пред Националния вътрешнопартиен арбитраж, който трябва да се произнесе в 7 (седем) дневен срок.
(6) Не се допуска регистрация на симпатизант, ако членува в друга политическа партия.

Глава V. „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИМПАТИЗАНТИ“ да претърпи следните такстови промени:
Чл.8. т. 2 да се заличи краят „с изключение на Гражданския съвет“
Чл.11. (2) Заличаването на симпатизант в електронния регистър на ЕСУК става от длъжностното лице в срок до 7 дни от получаването на решението на Общинското (районното) ръководство.

Глава V!. „СТРУКТУРИ“

Чл.12 да приеме текста на чл. 8 на сега действащия Устав с допълненията:
„Чл.12. Основна структура на партията е Общинската (районната) организация, която се състои от всички членове на територията на общината (района).
(2) На територията на една община (район) може да има само една партийна организация.“
(3) Общинската (районна) организация се състои от минимум 20 члена.
(4) В общините с районно деление, районните организации са със статута на общински организации.
(5) Български граждани с избирателни права според българското законодателство, пребиваващи в друга държава, чието законодателство допуска политическа дейност на чуждестранни граждани, могат да членуват в организация със статут на „общинска организация“, която от своя страна е структурна единица на 32-та Областната организация „Чужбина”.

За да се рационализира темата за „клубовете“, съответните текстове в проекта, подходящо редактирани, да намерят систематичното си място, както следва:

Чл.13 (1) Към една общинска (районна) организация могат да се създават клубове на членове и симпатизанти на други общински организации с решение на общинското (районното) ръководство Клубните членовете могат да се сдружават на териториален, и по избирателни секции или професионален принцип по интереси .
(2) Клубовете не са автономни структурни единици на партията и дейността им се ръководи от съответната общинска (районната) организация, на територията на която са създадени. Общинското (районното) ръководство може да предоставя по график седалището си или според възможностите си друго място за провеждане на клубната дейност.

Чл.14 в (1) да остане в края „общински организации“ и се заличи: „ ... и включва всички областни клубове и общински и локални клубове.“

Чл.15 „ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА“ с двете си алинеи изцяло да отпадне с мотива:

Не е ясно кой пред кого какво представлява. По Устав единствен представляващ партията пред държавните институции и власти е Председателят на партията. Областният председател няма правомощията да представлява партията, още по-малко - да ги делегира на друго лице – пред каквито и да е държавни органи, но по силата на субординацията представлава Областното ръководство пред общинската (районната) организация. Областният председател и Общинският (районен) председател представляват съответните си организации пред еветуална местна коалиция, а по общо коалиционно решение – и пред съответните избирателни комисии.

В Чл.15. „Органи на партията“ да се преномерират точките след заличаване на т.т. 3, 4, 5, 8, 12, 13 .

В Чл.17. „Национално събрание“ в алинея (3) да се заличат текстовете „председателите на национални и областни клубове“ и „и представителите по чл.15“. Алинеи (4) и (6) да се заличат изцяло.

Чл.18. (1) да бъде изменен и допълнен с текстовете в жълто както следва:
„Чл.18. (1) Националното събрание се свиква от Националното ръководство на регулярни заседания най-малко веднъж годишно, и до три месеца след провеждане на парламентарни избори, както и извънредно, когато възникне нужда.“
Алинеи (2) да се раздели на две със следните съдържания:
(2) Националното събрание може да се свиква и по предложение на Парламентарната група на партията с общо решение с Националното ръководство.
(3) Националното събрание може да се свиква и по искане на не по-малко от 1/3 от общинските ръководства или на 25 % от областните ръководства. При отказ заинтересованите могат да се отнесат до Софийския градски съд, който служебно определя датата и свиква Националното събрание.
Алинеи (3) става Алинеи (4)

Чл.19. „Национално ръководство“, в ал. (2) да се заличи „и Гражданския съвет.“
В Чл.20 да се заличат текстовете, свързани с „Главен секретар“, а ал. (3) да отпадне изцяло.
В Чл.21. в ал. (1) да се добави оцветеното в жълто : „Националното ръководство заседава най-малко веднъж на месец съвместно с членовете на Парламентарната група и определя позициите на партията по отношение на националната и коалиционната политика.“
Ал. (2) да добие редакцията: „По покана на Председателя в обосновани случаи в заседанията на Националното ръководство могат да вземат участие министрите, заместник-министрите, областните управители, областните председатели и други членове и регистрирани симпатизанти с компетентност по определени точки от дневния ред.“

В Чл.22 да се направят следните изменения и допълнения:

Точка 10 да стане: „10. Назначава и освобождава главен секретар и секретарият в състав финансов, организационен и административен секретари и определя техните длъжностни характеристики“.
В тт. 11 и 12 да се заличат текстовете „Главен секретар“ и „Граждански съвет“
Точка 14. да стане: „Номинира и утвърждава председателите на областните организации, избрани на областните събрания“
Точка 15 и 16 да се заличат а т. 17 да се преномерира

В Чл.23 да се направят следните изменения и допълнения:
В ал. (1) да се заличи „Изпълнителния съвет“
В ал. (2) да се коригира вместо „чл. 22 т.7“ с „ чл. 22 т.8“
Следващата дублирана ал. (2) да стане ал. (3), а следващата да се преномерира.

Текстовете на следващите членове от 24 до 28, касаещи Главния секретар, да се изменят и да отидат на систематичното им място в глава „ X. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА“
Следващите членове от 29 до 40, касаещи „Изпълнителен съвет“ и „Граждански съвет“ да отпаднат

В членовете 42 и 43, касаещи „Национално съвещание“, да се направят следните изменения и допълнения:
В Чл. 42. ал. (1) да се заличат „Председателите на национални и общински клубове“ и „и Финансовия директор“
Ал. (2) да стане: „Служителите от администрацията на партията могат да участват в Националното съвещание със съвещателен глас с компетентностите си по определени точки от дневния ред “
В чл. 43 т.1 да се заличи „и председателите на национални клубове“

В чл. 45 да се заличи „и клубове“
В чл. 46 ал. (5) да се заличи „“и представителите по чл.15“, а ал. (6) да отпадне изцяло.
Ал. (8) да се редактира: На отчетно-изборно Областно събрание задължително присъства членът на Националното ръководство, отговарящ за Областната организация или друг оторизиран член.
В Чл.47. ал.(1) да се заличат текстовете „Изпълнителния съвет“ и „Главния секретар“, а ал.(2) да отпадне.
В Чл.48. т.1 да се заличи „Изпълнителния съвет“

В Чл.49 „Областен съвет“ да отпаднат текстовете, свързани с „общински клубове“.
Ал.(3) да стане: „На заседанията на Областния съвет е препоръчително да присъства член на Националното ръководство. Ако не е член на съответната областна организация, той има право на съвещателен глас“, а ал.(4) да отпадне.

Следващата след ал.(7) да се номерира ал.(8) и да се редактира т.1, като се заличи „и клубовете на територията на избирателния район“

В Чл.51, касаещ Областният председател да се направят следните изменения:
В т. 1 вместо „председателства“ да се запише „присъства“
В т. 3 да се заличат „както и за дейността на областните клубове“ и „и общински клубове и представителства“
В т. 5 да се заличат „Областната управа, и Регионалната избирателна комисия и“
Тт. 8 и 9 да се заличат
Т. 10 да се заличи поради смислово дублиране с чл. 50 (2)

В чл. 52 (3) да се заличи „и Главният секретар“
В чл. 53 да се заличат „Изпълнителния съвет“ и „ Главния секретар“
В чл. 54 т. 2 да се заличи „като съблюдава принципа за представителност на общинските клубове“

В чл. 54 да се добави нова т. 9 със съдържание:
„9. Гласува решението на Общинското (районното) ръководство за приемане на нов член или за изключване на член заради безспорно доказани сериозни нарушения на Устава

В чл. 56 да се заличи „, Изпълнителния съвет“

В Чл.57. да се направи компилация и редакция на алинеите и съответните текстове да добият вида:
(1) Председателят представлява общинската (районната) организация на Областния съвет и Националното съвещание, пред евентуална местна коалиция и по общо коалиционно решение - пред Секционните и Районната или Общинска избирателни комисии
(2) Председателят свиква и ръководи заседанията на ръководството и на Общинското (районното) събрание, предлага техния дневен ред, докладва решенията на Общинското (районното) ръководство пред Общинското (районното) събрание и утвърждава протоколите от съответните заседания.
(5) В случаите по предходната алинея или при трайна невъзможност Председателят да изпълнява функциите си в продължение на 3 месеца, ако общинското (районно) ръководство не свика събрание, то се свиква от Националното ръководство, или от Областния председател и събранието протича като отчетно-изборно с избиране на ново ръководство и нов Председател. Заинтересованите страни могат да обжалват решението пред Националния вътрешнопартиен арбитраж.

Членове 58 и 59 да се заличат изцяло

В чл. 60 (3) да се заличи „и представителите по чл.15 от трите избирателни района в София.“, а в (4) да се заличи „чрез Главния секретар“

В Чл.62 (1) вместо „Градския съвет на София“ да се запише „Градското събрание на Софийската организация“

В Чл.63 (1) т. 2. да се редактира както следва: се произнася по направени обжалване на решения за налагане на предвидените в устава наказания или за отказ от членство;
Чл.66 да се редактира както следва: Националният вътрешнопартиен арбитраж може, при самосезиране или сигнализиране от заинтересована страна, и съобразно своята компетентност, да анулира решение на орган при установено и безспорно доказано нарушение на Устава и да предложи при безспорно доказана вина на съответния партиен член неговата Общинска (районна) организация да наложи някое от предвидените в Устава наказания.
В Чл.68. (1) да се заличи последното изречение, а в (3) да се заличи „единствено в случай на нарушение на задълженията по чл. 3 и чл.7 от Устава или действащото законодателство“
В Чл.72. (1) да се заличи „или събрание на клуб“ , като се добави накрая „които ги номинират чрез гласуване“

В глава IX . „ИЗБОРНИ ЩАБОВЕ“ в Чл. 76. да се впишат две алинеи от сегашния текст със съответните корекции:
Чл. 76 (1) Националният изборен щаб е постоянно действащ орган според Решение на Второто Национално събрание на ДСБ (24-25 септември 2005 г.): „1. Към Националното ръководство се създава постоянно действащ Национален изборен щаб ( http://dsb.bg/bg/blogs/article/2108)“
(2) Изборните щабове на партията на областно и общинско (районно) ниво са временно действащи органи за целите на съответните изборни кампании.
В Чл. 77 т. 4 да се заличи „регионалните“
В Чл. 78. (1) цитираният текст е неотносим към чл. 49 ал.4. Самата ал.4 следва да отпадне, а цитираната в проекта т.2 не съществува. Вероятно става въпрос за следващата след ал.(7), номерирана като ал.(8) и нейната т.2
В целия Чл. 78 думата „регион“ и нейни производни да се заменят с „област“ или „община“ и техни производни

В глава „X. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА“ да се направят следните изменения и допълнения:

В Чл.80. (1) да се заличат „съставено от отдели и ресорни длъжности“ и „и се грижи за изпълнението на техните програми, стратегии и решения и цялостното развитие и облик на партията“ поради конкретизиране по-долу, а също и „клубовете“.
Ал. (2) да се редактира в смисъл: „Администрацията се състои от Главен секретар и секретари по административните, организационните и финансовите въпроси на партията, които се назначават от Националното ръководство и чиито длъжностни характеристики се утвърждават от Председателя на партията.“

Да се добави нова алинея (3) със съдържание:
(3) Трудовите правоотношения на служителите в Администрацията се уреждат със заповеди на съответните председатели в качеството им на работодатели: 1. За Централната администрация – от Председателя на партията,
2. За местните администрации – от председателите на съответните структурни организации

Да се преномерира следващата алинея в (4) и да добие вида: „(4) Служителите в администрацията не са политически лица и не могат да заемат изборни партийни длъжности“

Следва нов Чл.80А.

Чл. 80А. (1) Главният секретар е висшата административна длъжност в Администрацията на партията

ЗАБЕЛЕЖКА МОЯ: Така се оправят бакиите около Главния секретар : Хем е член на Националното ръководство според тукашния чл. 24 (като такъв трябва да се избира от Националното събрание!), хем се избира от Националното ръководство, според тукашния чл.22 т.10 !?. По-надолу се изчиства и бъркотията той администратор ли е или политическо лице (последното не може и не трябва да се допуска!), като му се вменяват чисто административни функции.

(2) Главният секретар:
1. Ръководи и отговаря за дейността на Секретарията в състав секретарите по организационните, административните и финансовите въпроси и останалите административни служители
2. Подпомага методически дейността на областните и общинските партийни администрации и оказва административна помощ на Националния изборен щаб и изборните щабове по места
3. По покана на Председателя участва със съвещателен глас в заседанията на Националното ръководство по точки от дневния ред съобразно компетенциите си
4. Присъства на заседанията на Националното съвещание, както и на Областните и Общинските (районните) събрания и техните ръководства с право на съвещателен глас
5. Националното ръководство на партията с нарочно решение може да възлага и други конкретни задачи и допълнителни отговорности на Главния секретар и да изисква по план или извънредно подробен писмен отчет за дейността му.

(3) Организационният секретар:
1. Отговаря за организационното състояние и развитие на партията;
2. Контролира и подпомага организационната дейност на структурите и органите на партията по изпълнение на решенията на Националното събрание и Националното ръководство;
3. Ръководи пряко служителите в организационния отдел;
4. Води национален регистър с всички членове, симпатизанти, структури и протоколи на партията чрез националната система ЕСУК и отговаря за тяхната легитимност;
5. Присъства на заседанията на Националното съвещание, както и на Областните и Общинските (районните) събрания с право на съвещателен глас по всички въпроси и с право на решаващ глас по организационни въпроси, особено при отчетно изборни и учредителни събрания
6. След съгласуване с Националното ръководство Главният секретар писмено може да възлага и други конкретни задачи и допълнителни отговорности на Организационния секретар и да изисква по план или извънредно подробен писмен отчет за дейността му.

(4) Административният секретар:
1. Отговаря за администрацията и административното състояние на партията и за административно-деловодното обслужване;
2. Контролира и подпомага административната дейност на структурите и органите на партията по изпълнение на решенията на Националното събрание и Националното ръководство;
3. Ръководи пряко служителите в административния отдел;
4. Може да участва в събранията на всички областни и общински (районни) събрания и да взема отношение по административни въпроси
5. Подържа контакти с административни представители и административни структури на гражданското общество и неправителствени организации и фондации
6. Съвместно с Организационния секретар създава условия за организиране и провеждане на политически академии, дискусионни клубове, семинари и събития с цел увеличаване влиянието на партията, израстване и усъвършенстване на млади политици, грижи се за създаване и развитие на мрежа от активисти и доброволци и за съответствие на агитационните материали, графичните, аудио-визуалните или организационните елементи в тях с партийната политика по време на изборни кампании
7. След съгласуване с Националното ръководство Главният секретар писмено може да възлага и други конкретни задачи и допълнителни отговорности на Административния секретар и да изисква по план или извънредно подробен писмен отчет за дейността му.

(5) Финансовият секретар (Национален партиен ковчежник):
1. Ръководи финансово-икономическата дейност на партията и отговаря за нейното състояние и развитие;
2. Отговаря за целесъобразното изразходване на бюджета на партията, грижи се за фондонабирането и за имуществото на партията;
3. Подпомага финансово-икономическата дейност на структурите и органите на партията и контролира Областните/ общинските ковчежници по изпълнение на годишния бюджет съобразно решенията на техните ръководства
4. Изготвя и предоставя на Националното ръководство чрез Главния секретар годишен финансов отчет и при необходимост – периодични отчети за дейността си и участва в заседанията при обсъждането им
5. След съгласуване с Националното ръководство Главният секретар писмено може да възлага и други конкретни задачи и допълнителни отговорности на Националния партиен ковчежник

В Глава ХI. Да се добави текста в жълто: „ФИНАНСИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 81 да се измени и текстът да се замени със следното съдържание:

Чл. 81(1) Дейността на партията се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
(2) Партията не може да извършва стопанска дейност, освен в случаите на издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание
(3) Партията няма право да учредява и да участва в търговски дружества и кооперации.
(4) Собствени приходи са приходите от:
1. членски внос;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания от физически лица;
4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа;
6. приходи според ал. (2)
(5) Партията не може да получава дарения от юридически лица, от еднолични търговци, от религиозни институции и от чуждестранни партии и институции. Дарението от едно физическо лице за една календарна година не може да надхвърля 10 000 лв. Във всички случаи дарението се вписва в специален публичен регистър (дарителска книга) по вид, размер, стойност и цел, а дарителят получава дарителски акт
(6) Партията може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.
(7) Партията може да ползва безвъзмездно от физически лица само техни собствени движими и недвижими вещи и имущество, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.
(8) Партията получава държавна субсидия в размер според броя на народните представители или ако е получила не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори

Чл. 82 (1) Партията разходва средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.
От (2) до (5) – както е по проекта

В Чл. 83 „Членски внос“ да се направят измененията:
а) „Финансовия директор“ да се замени с „Финансовия секретар (Национален партиен ковчежник)“;
б) В т.7 позиция I. да се извърши преизчисление след заличаване на „30% се разпределят по равно в касите на клубовете, в които участва“, а позиция III. да се заличи изцяло

В Глава ХІI. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ и следващите да се преномерира дублирания чл. 82 с чл.84 и нататък
В Глава ХІII МАНДАТНОСТ за всички изборни партийни длъжности да се въведе мандатност до четири последователни мандата.
Текстът „Председатели на национални областни или общински клубове могат да бъдат преизбирани до два последователни мандата.“ да се заличи

Глава ХІV да добие редакцията:

Чл. 89 (след преномерацията!) (1) Партията се прекратява при:
1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане;
4. заличаване вписването на партията с решение на Софийски градски съд;
5. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което партията е обявена за противоконституционна
(2) Решенията по т. 1, 2 и 3 се вземат от Националното събрание. Това право не може да бъде делегирано на Националното ръководство. Решенията се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от всички делегати на Националното събрание.


Нататък – по текста на проекта след преномерацията!

Да се добави нова глава XVІ. КОНТРОЛ
След преномерация на членовете:

Чл. 93 (1) Финансовият контрол върху дейността на партията и управлението на предоставеното й имущество се осъществява от Сметната палата
(2) При установени нарушения Сметната палата изпраща на Софийската градска прокуратура доклад заедно със събраните доказателства в 7-дневен срок от приемането му
Чл. 94 (1) Съдебният контрол върху дейността на партията и съответствието й със законите и настоящия Устав се осъществява от Софийския градски съд.
(2) Софийският градски съд вписва или може да откаже вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване, приети на Национално събрание на партията
(3) Решения на Националното събрание или на Националното ръководство, взети в нарушение на законите или на този Устав, се отменят от Софийския градски съд, ако не са отменени от Националния партиен арбитраж. Молбата за отменяване се подава от всеки заинтересован в едномесечен срок от деня на вземане на решението, съответно от утвърждаването му, или в двуседмичен срок - от деня на узнаването.
(4) Софийският градски съд служебно определя дата и свиква Национално събрание според обстоятелствата в предложената тук в Чл.18. ал. (3)
(5) Националното събрание и Националното ръководство не могат да пререшават въпроси, решени от Софийския градски съд, чието решения са окончателни и не подлежат на въззивно обжалване.СТАНОВИЩЕ
ПО ПРОЕКТ НА НОВ УСТАВ НА ДСБ, версия 2.1.3

Работната версия 1.1 е обсъдена достатъчно подробно, а версията 2.1.3. не се съществено отличава от нея, поради което няма да бъде аналзирана в конкретика. Прави впечатление известни подобрения, но като цяло това е фризирана версия с козметичен характер.
При наличие на добро желание настоящето СТАНОВИЩЕ да бъде анализирано и възприето като добронамерено, би могло да се получи един добър устав, несъществено различен от сега действащия. В противен случай така предложените варианти на версии могат да станат основа на т.н. „нов политически проект“, стига той да не се свързва с абревиатурата „ДСБ“.

Схема с корекции на оригиналните структурни схеми:
Изображение
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България

Re: Към сакралната дата 13.03.2016г. - НС на ДСБ

Мнениеот Любомир Вучков » 24 Фев 2016, 16:56

СИНДРОМЪТ „ЛУДОТО ЛЕНЧЕ“ В ДЕЙСТВИЕ
или
За „кръщелното свидетелство“ на „неродения Петко“

Публикувано във Фейсбук:
http://www.facebook.com/notes/%D0%BB%D1 ... 7320009087

Не, няма грешка в заглавието! Не става въпрос за „Лудата крава“, а за Лудото Ленче. Тези с просветена услужлива памет вероятно се спомнят колко много неща съм написал против тая – новоизлюпена демократка от Лозенец, тикаща се къде ли не по партийната йерархия. Та стигнала чак до 20-то място в изборната листа на РъБъ.
Който не вярва, да я види :

Изображение

Естествено, мераците й не бяха огрети. Та по тази причина, изглежда, Лудото Ленче е решила да се пише опозиционерка (!!???)
А беше време, когато неин кумир беше прононсираният реакционер Иван Ценов. Случаят съм го описал в публикацията си „На учителя с любов“.
Но за аналите на партийната история култова ще остане фразата на Лудото Ленче преди едни парламентарни избори:

„Хич не ми е на оная работа има ли го, няма ли го ДСБ, ако не влезе в парламента“ (!!???)

Ха, и ето сега - Лудото Ленче се пише опозиционерка!
Но аз, понеже не вярвам на слухове, пуснах една търсачка с истинското име на Лудото Ленче. И търсачката ме отведе на една дискусия на стената на Стоян Стоянов!
Ей сега ще си призная: Никакво намерение нямах да пиша за Лудото Ленче, исках само да видя нейните изцепки – политически, пък и граматически неграмотни. Но ме подтикна финалната реплика в дискусията, изразена от Martin Piskuliyski Maystora: „Поне 50% от новопостъпилите членове и много повече от 50% от привлечените избиратели са "зарибени" от мъгляви и по- скоро левоцентристки, популистки лозунги, опиращи се на морални и пр . общополитически тези и каузи. За еднократна употреба бива, ама в дългосрочна перспектива ще е пълна катастрофа за консервативната, дясна партия ДСБ...,моята партия! Не тази на Радан Кънев!“
Ех, Майсторе! Някога бяхме приятели – от една и съща страна на барикадата, както самият ти с гордост определи двама ни. После ти започна да си въртиш задника насам-натам – като приятел ти го казах, а ти ме укори за думата, не била цензурна за твоята стена. И ме разприятели! А сега явно ти е дошъл акъла в главата! Ама малко късно! Защото финалните ти думи аз съм ги казал много отдавна, още на 11-тото Национално събрание, 23.06.2013 година: „Моята партия не е партията на The Hobbit. Добър път към Блатото на Птеродактилите“ ! И ти, Майсторе, няма начин да не ги знаеш, защото беше там, на НС ! А тия, които не знаят или не помнят – изказването ми беше цитирано от всички достойни медии. За справка: Албума ми „НА ПРОЩАВАНЕ“ http://www.facebook.com/lvuchkov/media_ ... 855&type=1, където под всяка снимка има цитат. А цялото ми изказване е публикувано в
viewtopic.php?f=7&t=451#p3840

Но да се върна на „опозиционерката“ Лудото Ленче с избрани цитати от тази дискусия, в която тя пише:
„По-добре кирливи ризи на мегдана, отколкото послушни пред олтара....“
Бележка моя: Явно има пред вид олтара, пред който доскоро се кланяше и който за всички нас се беше гордо самоопределил като „ГЪЗ“!
Но да продължа:
„Прави се ако има кой да чуе! Ако няма, това е последния вик за помощ!“
И още:
„Искам политически дебат, който не е на всеослушание и участниците не си гледат в обувките...Те това ще ме направи щастлива...а после ако ще да ме изключат .... Прави ми впечатление, че не можем да водим дебат. На Нац.съвещание след "силните" си изказвания някои са качиха в стаята да пушат и да се самообежават (правописа оригинален!), колко са прави, а не да чуят и другите мнения и да дебатират с аргументи ... дебат по същество нямаше. Той така не се прави. ... На НС определено няма да се мълчи. Хората имат опит и принципи. Не съм убедена обаче, че този форум е най-подходящото място да го изразят. От там ще последват други последствия и да няма някой не разбрал! ... Когато „свободния избор“ бъде подменен с „казармен ред“ се случват странни неща. На мода излизат не командирите, а старшините. Командирът не е функция на „подчинението“ а на авторитета / „Последният замък“ /
И накрая:
“ Айде, намачкахме си партийните книжки - време е да си лягаме“

Ще заключа само, че саможертвената за изключване другарка Лудото Ленче няма да намери място сред ония, които бяха изключени или сами напуснаха, за да не хвърлят последна шепа пръст върху ковчега на ДСБ!

Но стига с Лудото Ленче! Едва ли заслужава такова внимание, което й отделих и се извинявам на всички, които са отделили време да четат дотук.

Но, моля, отделете време за нататък – заслужава си! Защото дискусията на стената на Стоян Стоянов има и друго измерение. Може сами да се убедите от линка или да се доверите на моя анализ
http://www.facebook.com/stoyan.stoyanov ... 6828077469
Самият Стоян прави увода, който цитирам частично:
„Ще ви кажа кое е тъжно. Член на ДСБ ми изпрати 12 страници анализ на проекта за устав на ДСБ с молба да го разгледам и ако участвам в дискусия и преценя да го използвам. Да го направя аз, защото в неговата общинска организация (голям областен град в централна България с член на НР) просто не се води разговор по този и други политически въпроси. Все пак имат член на НР и с това се изчерпва необходимостта от членовете, от активистите и от хората“
Да! Тъжно! Явно в структурите няма обсъждане на проекта за нов устав.
В потвърждение на това и за да ви разсмея малко, ще разкажа истинска история.
В моята Общинска организация на 11.02.2016 г. (четвъртък) се проведе събрание. Видно от обявлението на официалния сайт на ДСБ с дневния ред на събранията, би трябвало в дневния ред да се включва, цитирам:
„т. 2. Запознаване с новия Устав на ДСБ, т. 3. Дискусия (http://dsb.bg/bg/blogs/article/3899)“
Е каква дискусия? Като при нас „запознаването“ стана със спомени на председателката какво са й разправяли за тоя проект! Нейсе! Аз пък имах разпечатан проекта, но си го оставих вкъщи. И реших да кажа няколко думи – колкото да е ясно, че го знам тоя проект. Естествено – аудиторията честни почтени свирепи съпартийци ме оплю, както е по стара традиция! На излизане от залата видях съпартиец с проекта, прилично сгънат в найлонов плик. Човекът слезе в приземния етаж на тоалет. То и аз реших да сляза – да си излея чувствата. После горе на входа, на продължаващата дискусия, ме нападна правоверен, размахвайки същия плик и с укорните думи: „Как съм могъл аз уставът да хвърля в тоалетната!?!“ Обясних, че моят екземпляр си е в къщи, но пуста глава дървена – не увира! Тогава реших да изляза с аргумента:

„След мен в тоалетната остават само хубави неща! Този устав не е мой!“

Сега да се върна на дискусията на стената на Стоян Стоянов. За тези, които нямат достъп до тая стена, поради особената важност на дискусията и с извинение пред Стоян, че го правя без негово разрешение, цитирам в цялост коментарите:

Titka Patsireva: Тъй, тъй! Да си скрием кирливите ризи, да се гримираме и да осъмнем с вертикална структура, да слушкаме, каквото рекат отгоре, ако ще да е глупаво и грешно и да оставим да умъртвят партията. Демократически централизъм и да си припомним едно стихотворение, "аз знам, аз вярвам, че си права, когато съгрешиш дори". А партията - това вече не сме ние, това са те, НР и свръхупълномощения главен секретар.
Може да се обясни много просто: Партията се преформатира, преучредява чрез този нов устав. Всички решения се вземат от НР, всички номинации за председатели на областни организации, (общински вече няма), за изборни длъжности - съветници, депутати се правят от НР, ние имаме право само да вдигнем ръчички. Дори нови членове се приемат директно от НР. Ако се опитаме да решим нещо неугодно на помазаните, НР и главният секретар отменят това решение. Събрания се свикват де факто само когато те решат, за да могат да ги контролират чрез главния секретар, отговорника за местната организация, инак ги отменят. Които са били навремето в СДС да си спомнят Бисеров като главен секретар!
Ерго, партията се оказва подменена, остава евентуално името. В него обаче думата "демократи" е излишна, оксиморон е. Защото в тази структура, която функционира по описания начин, няма нищо демократично. Има само НР, главен секретар и машина за "гласуване" , т.е. - ние.
Stoyan Stoyanov: Много пъти вече казах, че това не е политическо предложение, а апаратна фантазия. В момент, в който сме обещали, политическа алтернатива за цялото общество отново предлагаме самозанимание от най-елементарен характер.
Titka Patsireva: Точно апаратна. А апаратните игри погребват партии. Това погуби СДС.
Илия Илиев: Ако в една общинска организация не се обсъждат предложени промени в устава на партията, тя за какво съществува?! То да не е пионерска организация, в която щеш нещеш влизаш и гледаш как по-малко да ти
Stoyan Stoyanov: Ако в една общинска организация, от обшастен град с член на НР не се объжда какво остава за другите.
Zlatina Draganova: Те тук в София щяха да ни изпращат предложенията за промени в Устава на еллпощата, ама все още ги чакам ...
Stoyan Stoyanov: Има да ги чакате. И аз още ги чакам в сайта на ДСБ, където им е мястото.
Svetla Petkova: Интересно четиво ,ще да са тези 12 страници и при нас има билюк въпроси ние ще става ме ли СДС от времето на Бисеров и Данчо Ментата?
Stoyan Stoyanov: Хората са преживели много, нормално е да се страхуват.
Svetla Petkova: Да ,но хората имат чувството ,че се връщат там от където са тръгнали преди 10-на години .
Titka Patsireva: Svetla Petkova Точно това би се случило, ако се гласува този проект за Устав. Човек може само да гадае какви цели се преследват с това и какво чудо очакват да се случи, ако им се вържем. Във всеки случай, очаквам да има отлив от ДСБ.
Titka Patsireva: Питам се какво точно преследват с това преформатиране на ДСБ от от партия с хоризонтална структура в такава със строго йерархична вертикална структура, какви очаквания имат? Манна небесна с потоп от бюлетини за ДСБ по време на избори? Би било прекалено инфантилно да имат такива надежди. И друг един въпрос имам: за какви ни мислят? С интелект на патиците от ГЕРБ? Е, чак до там не сме стигнали. И не вЕрваме сляпо на вожда/вождовете. Всяка имитация на ГЕРБ е непродуктивна.
Stoyan Stoyanov: Надявам се да си права и да не сме стигнали.
Titka Patsireva: Сигурна съм за старите членове на ДСБ, с малки изключения. За тези от нас, които, омерзени, напуснахме СДС през 2003 г. И се надявам, че повечето от членовете на партията са мислещи хора. Мислещия човек не можеш да го залъжеш. Освен ако личните му цели нямат нищо общо с каузата на консервативното Дясно.
Marina Gavazova: Не съм много сигурна за какви ви/ни мислят, но определено подлъгаха много народ. Надявам се, че ще има вразумени и сметките им няма да излезнат.


В резюме: Хората са настроени отрицателно към т.н. „нов устав“ и с право го критикуват. И понеже се заинтригувах от думите на Стоян в началото и на Svetla Petkova за интересното четиво критики на цели 12 страници, се постарах да го намеря. Изтеглих го от групата “ДА СИ ВЪРНЕМ ДСБ ... " от линка:
http://www.facebook.com/groups/57718621 ... 018333117/

Напълно подкрепям направените изводи, констатации и предложения в материала, явно плод на задълбочена работа, сигурно и с участието на юристи. И вземам повод от казаното от Стоян на финала на дискусията:
„Трябват войводи, а дори и в града на 100-те войводи има задници. Истината не е вертикална или хоризонтална, а истина. Не е необходим нов устав, за да обезмислиш една партия, необходимо е постоянство“
Очевидно е, че много задници, водени от своето „знаме“ проявиха постоянство по обезсмислянето на ДСБ.
За голямо съжаление ние не успяхме да им се противопоставим. И те – стъпка по стъпка – бавно, методично овладяваха структурите. Където не можаха – като в ОО Люлин – набързо подмениха ръководствата. А те са делегатите на НС, които гласуват. И ще гласуват, както им повелява не съвестта, както е по устав, а по нареждане или поради меркантилност. И затова има опасения, че много свестни членове няма да бъдат избрани за делегати.

Но пък може и такива да се намерят на 13.03.2016 г.(неделя) в Зала 3 на Националния дворец на културата, сред предварително обявената делегатска бройка 950 делегати! (Да напомня само, че някога 3000-та зала №1 едва побираше делегатите!)
А ако, както писах отдавна, не надделее разумът, а политическият волунтаризъм, ще има нов устав!
Но той няма да бъде на ДСБ – автентичната дясна партия, която, за съжаление, не успяхме да съхраним!
Няма да бъде и на така лелеяния доскоро на базата на РъБъ „единен политически субект“ – тотално провалил се!
Най-вероятно ще бъде на т.н. „нов политически проект“! Но както е известно от поговорката, леко с актуализация, но без цензуризация: „Нов проект със стари курви не се прави!“

А пък ако се направи, този нов устав ще бъде нещо като „кръщелното свидетелство“ на „неродения Петко“.
И погледнато прагматично – няма да е кой знае колко лошо тоя „Петко“ да се роди! И да го кръстят както си искат, стига само да освободят абревиатурата „ДСБ“

А тогава ние ще създадем новата легитимна партия ДСБ: Десните сили на България.


И ще съумеем да я опазим! Защото имаме като обеца на ухото си поуката!
Аватар
Любомир Вучков
 
Мнения: 1007
Регистриран на: 20 Окт 2008, 12:08
Местоположение: София, България


Назад към Гостна

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron